คลังเก็บบล็อก

ครูผู้สอนดีเด่นปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

…….ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น  ปีการศึกษา 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา และความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
…….ในการนี้ข้าราชการครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีศึกษา 2557 จำนวน 18 คน  ดังนี้

…….1. ภาษาไทย ได้แก่ นางระเบียบ   เพชรไกร, นางนิตยา  สมสอน
…….2. คณิตศาสตร์ ได้แก่ นางรุ่งระวี   ดีล้วน, น.ส.บุษศรา  อุ่นพงษ์
…….3. วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางภิรพา  สุวรรณเพชร, น.ส.วิรัญญา  ขุณิกากรณ์
…….4. ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ นางอัญชลี  ฤกษ์ใหญ่, น.ส.อัจฉราวดี  สีมันตะ
…….5. สังคมศึกษา ได้แก่ นางรุ่งปรีดา   มูลสุวรรณ, นางสาวราตรี   นามแก้ว
…….6. สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ นายสังวาลย์  งามแก้ว, นางปิติพร  ทองไชย
…….7. ศิลปะ ได้แก่ นางสุภาพ  แก่นบุบผา, นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
…….8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่ นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์, นายธวัชชัย  รัตนะวัน
…….9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ นางนวลฉวี  โสมเกษตรินทร์, นางวิบูลย์รัตน์  จันทร์ศิริ

…….ในนามกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และชื่นชมในความสำเร็จ ขอให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสืบไป

 

คำขวัญวันเด็กปี 58 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

dek58

…….เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ “วันเด็กแห่งชาติ” ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และวันเด็ก 2558 ตรงกับวันที่ 10 มกราคม ซึ่งปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ คำขวัญวันเด็ก 2558 คือ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

……. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลกุดุชุมพัฒนา และหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอกุดชุมร่วมกันจัดงานวันเด็กขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม ดังนั้น จึงขอเชิญชวนเด็ก ๆ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกพร้อมทั้งของแจก ของขวัญมากมาย อย่าลืมไปร่วมงานกันให้ได้นะครับ

ครูกุดชุมวิทยาคมคว้าชัยในเวที OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12-obec

…….ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด สพฐ.ที่มีผลงานยอดเยี่ยม มีความประพฤติ ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เพื่อยกย่องหน่วยงาน สถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกและประกวดระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2557  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ไปแล้วนั้น
…….ผลการแข่งขัน ปรากฏว่าครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมสร้างผลงานอันยอดเยี่ยม คว้า 1 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) 2 เหรียญเงิน และเข้าร่วมการแข่งขันอีก 1 รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

…..1.นายไพรวัล ดวงตา ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
…..2. นางสาวฌรัณฌา ชายทวีป เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านบริหารจัดการ
…..3. นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
…..4.โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เข้าร่วมประกวด สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

…..ในนามของกลุ่มบริหารงานบุคคลขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและนวัตกรรมต่าง ๆ อันนำมาซึ่งชื่อเสียงของตนเอง ของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ของเขตพื้นที่ สพม.18 และเอาใจช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป ส่วนการแข่งขันในระดับชาติจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี …เราก็คงต้องมาลุ้นกันต่อว่าคุณครูไพรวัล ดวงตา ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันต่อในเวทีระดับชาติจะคว้าชัยได้สำเร็จอีกครั้งหรือไม่ ส่วนการประกวดแข่งขันในปีการศึกษาหน้า 2558 จะจัดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนระดับภาคจะจัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ ลองเตรียมและเก็บสะสมผลงานเพื่อนำเสนอลองดูนะครับ

เก็บตกงาน OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 57

…..ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้่าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม จึงได้กำหนดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรซึ่งเป็นผู้บฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล OBEC AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าของ สพฐ. ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

…..1) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสังกัด สพฐ.
…..2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัด สพฐ.ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
…..3) เพื่อยกย่อหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี

……. ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้ส่งครูและสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 4 รายการได้แก่
….. 1. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ในสาขา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
….. 2. นายไพรวัล ดวงตา ในสาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
….. 3. นางสาวฌรัณฌา ชายทวีป  ในสาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ด้านบริหารจัดการ
….. 4. นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ ในสาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น ด้านบริหารจัดการ

…….ในการจัดการประกวดในปี 2557 นี้ได้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2557  ซึ่งปีนี้ Admin มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดจึงเก็บรรยากาศมาฝากเพื่อนครูกุดชุมวิทยาคมของเรา เพื่อเตรียมตัวในการประกวดครั้งต่อไป (ปี 58 จัดที่จังหวัดสุรินทร์) ไปดูพร้อม ๆ กันเลยครับ
…………ผลการประกวดรายกิจกรรม >>> คลิกผลการประกวด

ครูกุดชุมวิทยาคมคว้าเหรียญทองชนะเลิศ”เส้นทางสร้างสรรค์”

…….ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการเส้นทางสร้างสรรค์ เพื่อประกวดผลงานครูและผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น โดยมีหัวข้อและตัวชี้วัด ดังนี้
1). ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลพัฒนาต่อเนื่อง
…..1. มีคุณภาพงานครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ สื่อนวัตกรรม
…..2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อการพัฒนางานการสอน
…..3. มีความมุ่งมั่นการพัฒนาผลงานวิจัย งานเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ
…..4. มีผลงานดีเด่นในรอบ 3 ปี ของครูผู้สอนและนักเรียนที่สอน

2) การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเอง
…..1. มีการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ด้วยการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการหรือวิธีการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
…..2. มีการรวบรวม ประมวลความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
…..3. ผลการพัฒนางาน เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีให้เสนอผลงานที่ดีมีคุณภาพ
…..4. มีหรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการสอนหลากหลาย

3) การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน การพัฒนาการศึกษากับเพื่อนร่วมงาน โรงเรียน และชุมชน มีบทบาทผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม
…..1. มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนเครือข่าย
…..2. มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือชุมชน ท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
…..3. มีบทบาทภาวะผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม
…..4. มีหลักการปฏิบัติงาน การดำเนินชีวิตโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

4) การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู การยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และความมีเมตตาธรรม
…..1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนสมกับความสำคัญของวิชาชีพ
…..2. มีหลักการปฏิบัติตนให้ดำรงมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
…..3. ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างของคนทั่วไป
…..4. มีเกียรติบัตร รางวัล หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีเมตตาธรรมสม่ำเสมอ

…..ผลการส่งประกวดปรากฏว่า ครูและผู้บริหารโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้รับรางวัลเกียรติยศ เหรีญทองชนะเลิศ จำนวน  11 ท่าน ในโอกาสนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ในครั้งนี้ครับ

หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 ของกุดชุมวิทยาคม

san

 …….ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานั้น
…….สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แจ้งเรื่องประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งปีนี้โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมมีคุณครู 11 ท่าน ไดรับรางวัลดังรายนามต่อไปนี้

…….ในนามกลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับคุณครูกุดชุมวิทยาคมทุกท่านที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมสืบไป

ทีมคณิตศาตร์กุดชุมเข้าคารวะขอพรก่อนเดินทางไปแข่งขันที่ชัยภูมิ

100_2142 [650x488]

…….วันนี้ (6 ธ.ค.) เมื่อเวลา 09.09 น. ครูไพรวัล ดวงตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำคุณครูและนักเรียนทีมคณิตศาสตร์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เข้าพบผู้บริหารเพื่อรับพรและโอวาทก่อนเดินทางไปทำการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งโอกาสนี้ จ.ท.ปริวัฒน์ ดาวังปา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ได้ให้โอวาทและมอบ pocket money เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งทีมคณิตศาสตร์ประกอบด้วย 3 ทีม ได้แก่
ทีม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น
นายปฤษฎางค์ สีดี ม.3/8
นายณัฐกร ศิริภักดิ์ ม.3/8
ทีม โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
ด.ญ.มัณฑนา ศรีสุข ม.1/6
ด.ช.อาทิตย์ มาลินทา ม.1/6
ด.ช.อำพล สลับศรี ม.1/6
ทีม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย
นายเพชรรุ่ง ศรีวะรมย์ ม.6/6
นายเจตดิลก สว่างศรี ม.6/7
…….โดยมีคุณครูไพรวัล ดวงตา, คุณครูฌรัณฌา ชายทวีป และคุณครูสุภาภรณ์ สีมาวัน เป็นผู้ควบคุมทีมซึ่งจะเข้าพักที่โรงแรมไทรงามพาเลซ (044-882511) อ.แก้งคร้อ และทำการแข่งขันที่โรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2555

ประชาชนชาวกุดชุม ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

100_2133 [650x488]

…….เมื่อเวลา 07.30 น.วันนี้ (5ธ.ค.) ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กว่า 500 คนร่วมกันทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555  ในช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 86 รูป ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม  ส่วนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม นำโดย คุณครูไพรวัล ดวงตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนนำคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ที่อยู่ในเขตเทศบาลกุดชุมพัฒนาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย …ชมภาพกิจกรรมได้เลยครับ

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 2555

100_2116 [650x488]

…….โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จัดพิธีวันพ่อแห่งชาติและกิจกรรมวันชาติไทย เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อันมีพิธีลงนามถวายพระพรบริเวณหน้าอาคาร 1 ห้องงายบริหารทั่วไปในช่วงเช้า จากนั้นจึงมีการถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ของนักเรียนและคณะคุณครู ประธานในพิธี คือ ผอ.ไตรสรณ์ สุวงพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กล่าวบทสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับชาติไทยเนื่องในวันชาติไทย ดูภาพกิจกรรมบางส่วนจากด้านล่างนี้ครับ

งานมุทิตาจิตกุดชุมวิทยาคม 55

…….เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและการแสดงออกในความรัก ความผูกพัน ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ นายสมศักดิ์ งามสาย (รองผู้อำนวยการ) นางพัชรินทร์ กองศรีมา (ครูชำนาญการพิเศษ : ชีววิทยา) นายสุดสาคร แสงสว่าง (ครูชำนาญการพิเศษ : ศิลปะ) และนายตุ๊ ประทุมวัน (ลูกจ้างประจำ) ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อันเป็นประโยชน์และเกิดผลดีต่อราชการและส่วนรวมตลอดมา และจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จึงได้จัดงานมุทิตาจิตขึ้นในวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2555 ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โดยเริ่มงานเวลา 17.00 น.


…….ในงานได้จัดโต๊ะจีน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ รำอวยพร จินตลีลา ผอ.กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและกล่าวชื่นชมผลงาน ผู้เกษียณกล่าวความรู้สึก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษากล่าวให้ข้คิด การแสดงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มอบของที่ระลึก ดนตรี Karaoke ตลอดการจัดงาน

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.