คลังเก็บบล็อก

แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ของกุดชุมวิทยาคม

pro

……….ด้วยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมได้ทำการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอแจ้งกำหนดการทำงานเกี่ยวกับการส่ง ปพ.5, BookMark และแนวปฏิบัติในช่วงหยุดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 มาเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนเข้าใจตรงกัน ดังต่อไปนี้

…….1) คณะครูส่ง ปพ.5 แบะ BookMark ภานในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

…….2) ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558

…….3) ครูหยุดเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 10 – 21 ตุลาคม 2558

…….4) ครูลงเวลาปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558

…….5) นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2558 ในวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558

การสร้างเว็บบล็อกด้วย WordPress

…..เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดการอบรมครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ภายใต้โครงการ “ก้าวใหม่ของครูกุดชุมวิทย์ พิชิตด้วย Social Media” ซึ่งมีคุณครูของโรงเรียนหลายท่านได้จัดทำผลการเผยแพร่ออกไปทำให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้น วันนี้เลยถือโอกาสนำคลิปวิดีโอการสอนออนไลน์มาทำการทบทวนอีกรอบครับ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุก ๆ ท่านได้ทบทวนการใช้เครื่องมือออนไลน์ที่ทรงประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งครับ ไปเรีนรู้กันเลยครับ

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเป็นเจ้าภาพจัดงานเปิดประตูสู่อาเซียน 2558

header
…….ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคม) ของทุกปีนั้น
…….ปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ให้โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่อาเซียน 2558 (Open House Forward to ASEAN in 2015) ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ.2558 ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจังหวัดยโสธร จำนวน 28 โรงเรียน ได้ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการแสดงความรู้เกี่ยวกับอาเซียนน่ารู้ และมีท่าน ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีท่าน ผอ.ไตรสรณ์ สุวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม และประธานสหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ ให้การต้อนรับ ซึ่งในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่
…….1. กิจกรรมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์
…….2. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
…….3. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
…….4.กิจกรรมอาเซียนโชว์
……. วันที่ 6 เช้า ไทย(กุดชุม) เมียนมาร์ (มหาชนะชัย) บ่าย เวียดนาม (เมือง) ฟิลิปปินส์ (คำเขื่อนแก้ว) มาเลเซีย (ทรายมูล)
……..วันที่ 7 เช้า กัมพูชา (ค้อวัง) ลาว (เลิงนกทา) อินโดนิเซีย (ไทยเจริญ) บ่าย บรูไน (ป่าติ้ว) สิงคโปร์ (กุดชุม)

…….ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และลูก ๆ นักเรียนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและเข้าร่วมชมการแสดงและนิทรรศการการจัดการแสดงในครั้งนี้ทุกท่านทุกคนครับ

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา

……….ตามประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น
……….โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เรียงตามลำดับที่ ดังนี้

……….ลำดับที่ ๑. นายเทียนชัย ครุผาด
……….ลำดับที่ ๒. นางสาวจุฑารัตน์ ชูรัตน์

……….ทั้งนี้ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะทำสัญญาจ้างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการในลำดับที่ ๑. โดยให้ถือว่าประกาศนี้เป็นหนังสือแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
……….สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในลำดับถัดไป โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะขึ้นบัญชีไว้ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก หรืออาจจะยกเลิกบัญชีได้เมื่อโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรที่มีลักษณะเดียวกันนี้

……….จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

………………..ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกครูคณิตศาสตร์

……..ตามประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เรียงตามลำดับดังนี้

……..ลำดับที่ ๑ นางสาวทิพภา ดารุนิกร
……..ลำดับที่ ๒ นายลิขสิทธิ์ ชื่นชม
……..ลำดับที่ ๓ นายวิรัตน์ อุ่นศิริ
……..ลำดับที่ ๔ นางสาวนิสากร ดาโรจน์

…….ทั้งนี้ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะทำสัญญาจ้างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ในลำดับที่ ๑ และ
……..๑. ให้ถือว่าประกาศนี้เป็นหนังสือแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)
……..๒. สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในลำดับถัดไป โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะขึ้นบัญชีไว้ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก หรืออาจจะยกเลิกบัญชีได้เมื่อโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรที่มีลักษณะเดียวกันนี้

………..จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2558 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

…….เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญทางวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณครูและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขั้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้จัดในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมจามจุรีและโรงยิมเนเซียมหลังใหม่ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีคือ การสรรหาครูดีในดวงใจ โดยการสอบถามและให้นักเรียนได้โหวตคัดเลือกครูดีในดวงใจของตนเอง ซึ่งในปีนี้มีครูชาย 6 ท่านและครูหญิง 6 ท่าน ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2558 ของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  ได้แก่

…….ในนามกลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทั้ง 12 ท่านที่ได้รับรางวัล ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่องยอมรับของนักเรียนเพื่อนครูและสังคมว่าป็นแบบอย่างที่ดี ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์จนนำมาซึ่งรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2558 นี้ขอให้ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ศรัทธาสืบไป ส่วนท่านอื่น ๆ คะแนนโหวตเบียดกันมาก ปีการศึกษาหน้าเรามาลุ้นกันใหม่ว่าท่านใดจะเป็นผู้ได้รับรางวัลจากลูก ๆ นักเรียนของเรากันครับ

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558

…….ด้วยเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ ซึ่งจะจัดขึ้นทุก ๆ เดือนหกหรือพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ด้วยความเชื่อตามเรื่องเล่านี้จึงทำให้ชาวอีสานทำบั้งไฟทุกปีเพื่อเตือนพญาแถน
…….โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมได้เข้าร่วมงานประเพณีนี้ทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งในปีนี้นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการไตรสรณ์  สุวพงษ์ ได้จัดเสนอชุด “รำถวายพระเทพรัตน์ขัตติยา” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ  เราไปดูภาพกิจกรรมกันเลยครับ

ผลการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

……..ตามประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น

……..โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเรียงตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ ๑ นางจุฑาภรณ์ ภูถมดี
ลำดับที่ ๒ นางสาวจุฑารัตน์ มาลาสาย
ลำดับที่ ๓ นางสาวสลักจิต เหนือทอง

……..ทั้งนี้ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะทำสัญญาจ้างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ในลำดับที่ ๑ และ
๑. ให้ถือว่าประกาศนี้เป็นหนังสือแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๒. สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในลำดับถัดไป โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะขึ้นบัญชีไว้ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก หรืออาจจะยกเลิกบัญชีได้เมื่อโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรที่มีลักษณะเดียวกันนี้

……..จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

…………….ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

>>> ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ <<<

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดยโสธร

pc

เวลา 14.05 น. (7 พ.ค.2558) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จไปยังโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม บ้านเอราวัณ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดยโสธร โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธา และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว, เข็มเครื่องหมายพระนาภิไธย สว. และโล่ แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัครและผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็กและเสื้อ หนังสือธรรมะ ของที่ระลึก เครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวง แก่ผู้แทนนักเรียน เด็กเล็ก ครู ผู้ใหญ่บ้าน และคนชรา

จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ บ้านเอราวัณ มีราษฎร641 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลกุดชุมต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย โดยวันนี้มีผู้ไปรับบริการ 196 คน โรคที่พบมาก คือ โรคระบบกล้ามเนื้อ  มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อไปรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ 8 คน  โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 6 คน อาทิ ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมไธมัส แพร่กระจายไปเยื่อหุ้มหัวใจและปอด, โรคหลอดเลือดผิดปกติแต่กำเนิด และขาข้างขวาผิดรูปเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งโปรดให้ส่งไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศิริราช

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ. สว. จังหวัดยโสธร เฝ้า ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 41 เมื่อปี 2517 ในปีที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรม รวมถึงด้านสายตา แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 9 หมู่บ้าน 18 ครั้ง รวมผู้ไปตรวจรักษา 1,300 คน โอกาสนี้ได้มีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. ให้คนไทยรักประเทศชาติ พร้อมทั้งช่วยกันทำให้สังคมไทยน่าอยู่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ เอกภาษาอังกฤษ

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ <<<

…….ตามที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา นั้น
…….บัดนี้ ทางโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชา ภาษาอังกฤษ ดังนี้

๕๘๐๑๐๐๑ นางสาววิมลวรรณ สอนคำดี
๕๘๐๑๐๐๒ นางสาวชญาณัฎฐภัทร ก้อนทอง
๕๘๐๑๐๐๓ นางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข
๕๘๐๑๐๐๔ นางสาวทิวาพร สุวรรณทัต
๕๘๐๑๐๐๕ นางสาววัชราภรณ์ ยาวะโนภาส
๕๘๐๑๐๐๖ นางสาวปัทมาพร หันตุลา
๕๘๐๑๐๐๗ นางสาวละมัย ขันทะราม
๕๘๐๑๐๐๘ นางสาวชมพูนุช จันทัย
๕๘๐๑๐๐๙ นางสาววรางค์รัตน์ มลิวัลย์
๕๘๐๑๐๑๐ นายวัชรพันธ์ บัวผัน
๕๘๐๑๐๑๑ นางสาวทิพวรรณ วงษ์แก้ว
๕๘๐๑๐๑๒ นายฐานันดร บุตรพรม
๕๘๐๑๐๑๓ นางสาวสุมิตตรา จันทเพ็ชร
๕๘๐๑๐๑๔ นางสาวตรีทิพย์ แสนยันต์
๕๘๐๑๐๑๕ นายมานิตย์ เกษกุล
๕๘๐๑๐๑๖ นางสาวจรุณี สอนพงษ์
๕๘๐๑๐๑๗ นายทวนทน โต๊ะงาม
๕๘๐๑๐๑๘ นางสาวสินีนาฏ พลเหตุ
๕๘๐๑๐๑๙ นางสาววาริชา วิชาผง
๕๘๐๑๐๒๐ นางสาวชยานิษฐ์ รังสิโชติพัฒน์
๕๘๐๑๐๒๑ นางสาวชนัญชิดา กตะศิลา
๕๘๐๑๐๒๒ นางสาวจิตรานุช กตะศิลา
๕๘๐๑๐๒๓ นางสาวทิพวรรณ จรรยา
๕๘๐๑๐๒๔ ส.อ.หญิงนิดารวี ทองมั่น
๕๘๐๑๐๒๕ นางสาวศิริพร พิมพ์บูลย์
๕๘๐๑๐๒๖ นางสาวรัศมีแข งามสาย
๕๘๐๑๐๒๗ นางสาวสุมาลี ทองบ่อ

…….และให้ผู้มีรายชื่อ มาสอบประเมินสมรรถนะ ใน วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องมรกตโสภิณ อาคาร ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ถ้าไม่มาสอบประเมินสมรรถนะ ตามวัน และเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๘๖-๗๒๐๘๑๐๖ (คุณครูไพรวัล ดวงตา-หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล)

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.