คลังเก็บบล็อก

ผลการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

……..ตามประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น

……..โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเรียงตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ ๑ นางจุฑาภรณ์ ภูถมดี
ลำดับที่ ๒ นางสาวจุฑารัตน์ มาลาสาย
ลำดับที่ ๓ นางสาวสลักจิต เหนือทอง

……..ทั้งนี้ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะทำสัญญาจ้างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ในลำดับที่ ๑ และ
๑. ให้ถือว่าประกาศนี้เป็นหนังสือแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๒. สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในลำดับถัดไป โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะขึ้นบัญชีไว้ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก หรืออาจจะยกเลิกบัญชีได้เมื่อโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรที่มีลักษณะเดียวกันนี้

……..จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

…………….ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

>>> ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ <<<

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดยโสธร

pc

เวลา 14.05 น. (7 พ.ค.2558) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จไปยังโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม บ้านเอราวัณ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดยโสธร โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธา และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว, เข็มเครื่องหมายพระนาภิไธย สว. และโล่ แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัครและผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็กและเสื้อ หนังสือธรรมะ ของที่ระลึก เครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวง แก่ผู้แทนนักเรียน เด็กเล็ก ครู ผู้ใหญ่บ้าน และคนชรา

จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ บ้านเอราวัณ มีราษฎร641 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลกุดชุมต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย โดยวันนี้มีผู้ไปรับบริการ 196 คน โรคที่พบมาก คือ โรคระบบกล้ามเนื้อ  มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อไปรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ 8 คน  โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 6 คน อาทิ ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมไธมัส แพร่กระจายไปเยื่อหุ้มหัวใจและปอด, โรคหลอดเลือดผิดปกติแต่กำเนิด และขาข้างขวาผิดรูปเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งโปรดให้ส่งไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศิริราช

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ. สว. จังหวัดยโสธร เฝ้า ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 41 เมื่อปี 2517 ในปีที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรม รวมถึงด้านสายตา แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 9 หมู่บ้าน 18 ครั้ง รวมผู้ไปตรวจรักษา 1,300 คน โอกาสนี้ได้มีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. ให้คนไทยรักประเทศชาติ พร้อมทั้งช่วยกันทำให้สังคมไทยน่าอยู่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ เอกภาษาอังกฤษ

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ <<<

…….ตามที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา นั้น
…….บัดนี้ ทางโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชา ภาษาอังกฤษ ดังนี้

๕๘๐๑๐๐๑ นางสาววิมลวรรณ สอนคำดี
๕๘๐๑๐๐๒ นางสาวชญาณัฎฐภัทร ก้อนทอง
๕๘๐๑๐๐๓ นางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข
๕๘๐๑๐๐๔ นางสาวทิวาพร สุวรรณทัต
๕๘๐๑๐๐๕ นางสาววัชราภรณ์ ยาวะโนภาส
๕๘๐๑๐๐๖ นางสาวปัทมาพร หันตุลา
๕๘๐๑๐๐๗ นางสาวละมัย ขันทะราม
๕๘๐๑๐๐๘ นางสาวชมพูนุช จันทัย
๕๘๐๑๐๐๙ นางสาววรางค์รัตน์ มลิวัลย์
๕๘๐๑๐๑๐ นายวัชรพันธ์ บัวผัน
๕๘๐๑๐๑๑ นางสาวทิพวรรณ วงษ์แก้ว
๕๘๐๑๐๑๒ นายฐานันดร บุตรพรม
๕๘๐๑๐๑๓ นางสาวสุมิตตรา จันทเพ็ชร
๕๘๐๑๐๑๔ นางสาวตรีทิพย์ แสนยันต์
๕๘๐๑๐๑๕ นายมานิตย์ เกษกุล
๕๘๐๑๐๑๖ นางสาวจรุณี สอนพงษ์
๕๘๐๑๐๑๗ นายทวนทน โต๊ะงาม
๕๘๐๑๐๑๘ นางสาวสินีนาฏ พลเหตุ
๕๘๐๑๐๑๙ นางสาววาริชา วิชาผง
๕๘๐๑๐๒๐ นางสาวชยานิษฐ์ รังสิโชติพัฒน์
๕๘๐๑๐๒๑ นางสาวชนัญชิดา กตะศิลา
๕๘๐๑๐๒๒ นางสาวจิตรานุช กตะศิลา
๕๘๐๑๐๒๓ นางสาวทิพวรรณ จรรยา
๕๘๐๑๐๒๔ ส.อ.หญิงนิดารวี ทองมั่น
๕๘๐๑๐๒๕ นางสาวศิริพร พิมพ์บูลย์
๕๘๐๑๐๒๖ นางสาวรัศมีแข งามสาย
๕๘๐๑๐๒๗ นางสาวสุมาลี ทองบ่อ

…….และให้ผู้มีรายชื่อ มาสอบประเมินสมรรถนะ ใน วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องมรกตโสภิณ อาคาร ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ถ้าไม่มาสอบประเมินสมรรถนะ ตามวัน และเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๘๖-๗๒๐๘๑๐๖ (คุณครูไพรวัล ดวงตา-หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล)

รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

kroo58

…….งานบุคลากร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา และวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,920 บาท รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
(1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 2 × 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
(3) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่า มีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับการ ตรวจร่างกายถึง วันรับสมัคร
(6) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(8) หนังสือประสบการณ์การสอน จำนวน 1 ชุด ถ้ามี

สอบวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลสอบ จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558
สัญญาจ้าง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.258 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

<<< รายละเอียดการสมัคร >>>

<<< โหลดใบสมัคร >>>

กุดชุมวิทยาคมรับสมัครครูต่างชาติ 1 อัตรา

eng-tea
…..
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษาหรือชาติอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

2.คุณสมบัติทั่วไป
– เพศชาย/หญิง
– สัญชาติ อังกฤษ / อเมริกา / ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ หรือ สัญชาติอื่นๆ
– อายุระหว่าง 22 -55 ปี
– มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
– มีประสบการณ์ในการสอน
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทั้งกับครูและนักเรียน
ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเอง พร้อมยื่นเอกสารส่วนตัวที่สำคัญ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2558 กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

3.สัญญา/ข้อตกลงดังนี้
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับไม่เกิน 25,000 บาท (ไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท) ต่อเดือน สัญญาจ้าง 11 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559

…………………..For Full Time English Teachers Urgently Required
…….Kutchumwittayakom School is looking for one qualified English teachers. Our school is big school with about 1,800 students located on Wareeratchadet Road, Kutchum District Yasothon Province.
Qualifications:
1. Male or Female
2. American, British, Australian, Newzealander, or any other nationalities
3. Aged between 22-55
4. Hard – working,energetic
5. Fluent in English
6. Bachelor Degree any fields
7. Teaching Experience
8. Good human relation with both students and teachers
Job Descriptions:
1. Teaching high school students aged 13-18 ( M. 1-6)
2. 18 periods/week ( 1 period = 50 mins)
3. 11 months contract with possible extension
4. Available to start work in 15 May, 2015
Those who are interested can apply in person with your resume and other necessary documents
At department of personnel, Building 1 form 08.30 -16.30, May 1-7, 2015. All applicants have to
Take a teaching test at room Director at May 11, 2015 from 09.00 to 12.00. The topic could be
anythink interesting. And it last about 10 minutes. The final decision will be announced within May
12, 2015.

Agreement:
1. You will get a salary of less than 25,000 baht a month with an 11 month contract (from May 15,2015. To March 31,2016 ). Apart from your salary, The school will not be responsible for your other expenses: work permit, allowance and so on).
2. At the end of each semester, there will be and evaluation from both students and your co-teachers. If you get lower than 60%, the contract suddenly ends. But if you get 61-84%, Your next year contract will continue. On the other hand, if you get over 85%, Your salary will be raised
depending on how good you are. The school will be decide your salary again after each year contract ends.
Apply in person at personnel Department, Kutchumwittayakom school. Tel. 045-789101

ครูผู้สอนดีเด่นปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

…….ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น  ปีการศึกษา 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา และความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
…….ในการนี้ข้าราชการครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีศึกษา 2557 จำนวน 18 คน  ดังนี้

…….1. ภาษาไทย ได้แก่ นางระเบียบ   เพชรไกร, นางนิตยา  สมสอน
…….2. คณิตศาสตร์ ได้แก่ นางรุ่งระวี   ดีล้วน, น.ส.บุษศรา  อุ่นพงษ์
…….3. วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางภิรพา  สุวรรณเพชร, น.ส.วิรัญญา  ขุณิกากรณ์
…….4. ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ นางอัญชลี  ฤกษ์ใหญ่, น.ส.อัจฉราวดี  สีมันตะ
…….5. สังคมศึกษา ได้แก่ นางรุ่งปรีดา   มูลสุวรรณ, นางสาวราตรี   นามแก้ว
…….6. สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ นายสังวาลย์  งามแก้ว, นางปิติพร  ทองไชย
…….7. ศิลปะ ได้แก่ นางสุภาพ  แก่นบุบผา, นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
…….8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่ นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์, นายธวัชชัย  รัตนะวัน
…….9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ นางนวลฉวี  โสมเกษตรินทร์, นางวิบูลย์รัตน์  จันทร์ศิริ

…….ในนามกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และชื่นชมในความสำเร็จ ขอให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสืบไป

 

คำขวัญวันเด็กปี 58 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

dek58

…….เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ “วันเด็กแห่งชาติ” ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และวันเด็ก 2558 ตรงกับวันที่ 10 มกราคม ซึ่งปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ คำขวัญวันเด็ก 2558 คือ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

……. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลกุดุชุมพัฒนา และหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอกุดชุมร่วมกันจัดงานวันเด็กขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม ดังนั้น จึงขอเชิญชวนเด็ก ๆ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกพร้อมทั้งของแจก ของขวัญมากมาย อย่าลืมไปร่วมงานกันให้ได้นะครับ

ครูกุดชุมวิทยาคมคว้าชัยในเวที OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12-obec

…….ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด สพฐ.ที่มีผลงานยอดเยี่ยม มีความประพฤติ ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เพื่อยกย่องหน่วยงาน สถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกและประกวดระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2557  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ไปแล้วนั้น
…….ผลการแข่งขัน ปรากฏว่าครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมสร้างผลงานอันยอดเยี่ยม คว้า 1 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) 2 เหรียญเงิน และเข้าร่วมการแข่งขันอีก 1 รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

…..1.นายไพรวัล ดวงตา ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
…..2. นางสาวฌรัณฌา ชายทวีป เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านบริหารจัดการ
…..3. นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
…..4.โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เข้าร่วมประกวด สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

…..ในนามของกลุ่มบริหารงานบุคคลขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและนวัตกรรมต่าง ๆ อันนำมาซึ่งชื่อเสียงของตนเอง ของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ของเขตพื้นที่ สพม.18 และเอาใจช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป ส่วนการแข่งขันในระดับชาติจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี …เราก็คงต้องมาลุ้นกันต่อว่าคุณครูไพรวัล ดวงตา ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันต่อในเวทีระดับชาติจะคว้าชัยได้สำเร็จอีกครั้งหรือไม่ ส่วนการประกวดแข่งขันในปีการศึกษาหน้า 2558 จะจัดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนระดับภาคจะจัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ ลองเตรียมและเก็บสะสมผลงานเพื่อนำเสนอลองดูนะครับ

เก็บตกงาน OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 57

…..ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้่าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม จึงได้กำหนดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรซึ่งเป็นผู้บฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล OBEC AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าของ สพฐ. ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

…..1) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสังกัด สพฐ.
…..2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัด สพฐ.ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
…..3) เพื่อยกย่อหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี

……. ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้ส่งครูและสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 4 รายการได้แก่
….. 1. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ในสาขา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
….. 2. นายไพรวัล ดวงตา ในสาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
….. 3. นางสาวฌรัณฌา ชายทวีป  ในสาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ด้านบริหารจัดการ
….. 4. นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ ในสาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น ด้านบริหารจัดการ

…….ในการจัดการประกวดในปี 2557 นี้ได้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2557  ซึ่งปีนี้ Admin มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดจึงเก็บรรยากาศมาฝากเพื่อนครูกุดชุมวิทยาคมของเรา เพื่อเตรียมตัวในการประกวดครั้งต่อไป (ปี 58 จัดที่จังหวัดสุรินทร์) ไปดูพร้อม ๆ กันเลยครับ
…………ผลการประกวดรายกิจกรรม >>> คลิกผลการประกวด

ครูกุดชุมวิทยาคมคว้าเหรียญทองชนะเลิศ”เส้นทางสร้างสรรค์”

…….ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการเส้นทางสร้างสรรค์ เพื่อประกวดผลงานครูและผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น โดยมีหัวข้อและตัวชี้วัด ดังนี้
1). ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลพัฒนาต่อเนื่อง
…..1. มีคุณภาพงานครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ สื่อนวัตกรรม
…..2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อการพัฒนางานการสอน
…..3. มีความมุ่งมั่นการพัฒนาผลงานวิจัย งานเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ
…..4. มีผลงานดีเด่นในรอบ 3 ปี ของครูผู้สอนและนักเรียนที่สอน

2) การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเอง
…..1. มีการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ด้วยการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการหรือวิธีการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
…..2. มีการรวบรวม ประมวลความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
…..3. ผลการพัฒนางาน เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีให้เสนอผลงานที่ดีมีคุณภาพ
…..4. มีหรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการสอนหลากหลาย

3) การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน การพัฒนาการศึกษากับเพื่อนร่วมงาน โรงเรียน และชุมชน มีบทบาทผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม
…..1. มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนเครือข่าย
…..2. มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือชุมชน ท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
…..3. มีบทบาทภาวะผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม
…..4. มีหลักการปฏิบัติงาน การดำเนินชีวิตโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

4) การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู การยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และความมีเมตตาธรรม
…..1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนสมกับความสำคัญของวิชาชีพ
…..2. มีหลักการปฏิบัติตนให้ดำรงมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
…..3. ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างของคนทั่วไป
…..4. มีเกียรติบัตร รางวัล หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีเมตตาธรรมสม่ำเสมอ

…..ผลการส่งประกวดปรากฏว่า ครูและผู้บริหารโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้รับรางวัลเกียรติยศ เหรีญทองชนะเลิศ จำนวน  11 ท่าน ในโอกาสนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ในครั้งนี้ครับ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.