ผลการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

……..ตามประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น

……..โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเรียงตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ ๑ นางจุฑาภรณ์ ภูถมดี
ลำดับที่ ๒ นางสาวจุฑารัตน์ มาลาสาย
ลำดับที่ ๓ นางสาวสลักจิต เหนือทอง

……..ทั้งนี้ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะทำสัญญาจ้างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ในลำดับที่ ๑ และ
๑. ให้ถือว่าประกาศนี้เป็นหนังสือแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๒. สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในลำดับถัดไป โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะขึ้นบัญชีไว้ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก หรืออาจจะยกเลิกบัญชีได้เมื่อโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรที่มีลักษณะเดียวกันนี้

……..จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

…………….ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

>>> ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ <<<

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดยโสธร

pc

เวลา 14.05 น. (7 พ.ค.2558) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จไปยังโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม บ้านเอราวัณ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดยโสธร โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธา และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว, เข็มเครื่องหมายพระนาภิไธย สว. และโล่ แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัครและผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็กและเสื้อ หนังสือธรรมะ ของที่ระลึก เครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวง แก่ผู้แทนนักเรียน เด็กเล็ก ครู ผู้ใหญ่บ้าน และคนชรา

จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ บ้านเอราวัณ มีราษฎร641 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลกุดชุมต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย โดยวันนี้มีผู้ไปรับบริการ 196 คน โรคที่พบมาก คือ โรคระบบกล้ามเนื้อ  มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อไปรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ 8 คน  โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 6 คน อาทิ ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมไธมัส แพร่กระจายไปเยื่อหุ้มหัวใจและปอด, โรคหลอดเลือดผิดปกติแต่กำเนิด และขาข้างขวาผิดรูปเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งโปรดให้ส่งไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศิริราช

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ. สว. จังหวัดยโสธร เฝ้า ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 41 เมื่อปี 2517 ในปีที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรม รวมถึงด้านสายตา แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 9 หมู่บ้าน 18 ครั้ง รวมผู้ไปตรวจรักษา 1,300 คน โอกาสนี้ได้มีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. ให้คนไทยรักประเทศชาติ พร้อมทั้งช่วยกันทำให้สังคมไทยน่าอยู่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ เอกภาษาอังกฤษ

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ <<<

…….ตามที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา นั้น
…….บัดนี้ ทางโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชา ภาษาอังกฤษ ดังนี้

๕๘๐๑๐๐๑ นางสาววิมลวรรณ สอนคำดี
๕๘๐๑๐๐๒ นางสาวชญาณัฎฐภัทร ก้อนทอง
๕๘๐๑๐๐๓ นางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข
๕๘๐๑๐๐๔ นางสาวทิวาพร สุวรรณทัต
๕๘๐๑๐๐๕ นางสาววัชราภรณ์ ยาวะโนภาส
๕๘๐๑๐๐๖ นางสาวปัทมาพร หันตุลา
๕๘๐๑๐๐๗ นางสาวละมัย ขันทะราม
๕๘๐๑๐๐๘ นางสาวชมพูนุช จันทัย
๕๘๐๑๐๐๙ นางสาววรางค์รัตน์ มลิวัลย์
๕๘๐๑๐๑๐ นายวัชรพันธ์ บัวผัน
๕๘๐๑๐๑๑ นางสาวทิพวรรณ วงษ์แก้ว
๕๘๐๑๐๑๒ นายฐานันดร บุตรพรม
๕๘๐๑๐๑๓ นางสาวสุมิตตรา จันทเพ็ชร
๕๘๐๑๐๑๔ นางสาวตรีทิพย์ แสนยันต์
๕๘๐๑๐๑๕ นายมานิตย์ เกษกุล
๕๘๐๑๐๑๖ นางสาวจรุณี สอนพงษ์
๕๘๐๑๐๑๗ นายทวนทน โต๊ะงาม
๕๘๐๑๐๑๘ นางสาวสินีนาฏ พลเหตุ
๕๘๐๑๐๑๙ นางสาววาริชา วิชาผง
๕๘๐๑๐๒๐ นางสาวชยานิษฐ์ รังสิโชติพัฒน์
๕๘๐๑๐๒๑ นางสาวชนัญชิดา กตะศิลา
๕๘๐๑๐๒๒ นางสาวจิตรานุช กตะศิลา
๕๘๐๑๐๒๓ นางสาวทิพวรรณ จรรยา
๕๘๐๑๐๒๔ ส.อ.หญิงนิดารวี ทองมั่น
๕๘๐๑๐๒๕ นางสาวศิริพร พิมพ์บูลย์
๕๘๐๑๐๒๖ นางสาวรัศมีแข งามสาย
๕๘๐๑๐๒๗ นางสาวสุมาลี ทองบ่อ

…….และให้ผู้มีรายชื่อ มาสอบประเมินสมรรถนะ ใน วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องมรกตโสภิณ อาคาร ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ถ้าไม่มาสอบประเมินสมรรถนะ ตามวัน และเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๘๖-๗๒๐๘๑๐๖ (คุณครูไพรวัล ดวงตา-หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล)

รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

kroo58

…….งานบุคลากร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา และวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,920 บาท รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
(1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 2 × 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
(3) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่า มีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับการ ตรวจร่างกายถึง วันรับสมัคร
(6) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(8) หนังสือประสบการณ์การสอน จำนวน 1 ชุด ถ้ามี

สอบวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลสอบ จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558
สัญญาจ้าง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.258 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

<<< รายละเอียดการสมัคร >>>

<<< โหลดใบสมัคร >>>

กุดชุมวิทยาคมรับสมัครครูต่างชาติ 1 อัตรา

eng-tea
…..
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษาหรือชาติอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

2.คุณสมบัติทั่วไป
– เพศชาย/หญิง
– สัญชาติ อังกฤษ / อเมริกา / ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ หรือ สัญชาติอื่นๆ
– อายุระหว่าง 22 -55 ปี
– มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
– มีประสบการณ์ในการสอน
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทั้งกับครูและนักเรียน
ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเอง พร้อมยื่นเอกสารส่วนตัวที่สำคัญ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2558 กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

3.สัญญา/ข้อตกลงดังนี้
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับไม่เกิน 25,000 บาท (ไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท) ต่อเดือน สัญญาจ้าง 11 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559

…………………..For Full Time English Teachers Urgently Required
…….Kutchumwittayakom School is looking for one qualified English teachers. Our school is big school with about 1,800 students located on Wareeratchadet Road, Kutchum District Yasothon Province.
Qualifications:
1. Male or Female
2. American, British, Australian, Newzealander, or any other nationalities
3. Aged between 22-55
4. Hard – working,energetic
5. Fluent in English
6. Bachelor Degree any fields
7. Teaching Experience
8. Good human relation with both students and teachers
Job Descriptions:
1. Teaching high school students aged 13-18 ( M. 1-6)
2. 18 periods/week ( 1 period = 50 mins)
3. 11 months contract with possible extension
4. Available to start work in 15 May, 2015
Those who are interested can apply in person with your resume and other necessary documents
At department of personnel, Building 1 form 08.30 -16.30, May 1-7, 2015. All applicants have to
Take a teaching test at room Director at May 11, 2015 from 09.00 to 12.00. The topic could be
anythink interesting. And it last about 10 minutes. The final decision will be announced within May
12, 2015.

Agreement:
1. You will get a salary of less than 25,000 baht a month with an 11 month contract (from May 15,2015. To March 31,2016 ). Apart from your salary, The school will not be responsible for your other expenses: work permit, allowance and so on).
2. At the end of each semester, there will be and evaluation from both students and your co-teachers. If you get lower than 60%, the contract suddenly ends. But if you get 61-84%, Your next year contract will continue. On the other hand, if you get over 85%, Your salary will be raised
depending on how good you are. The school will be decide your salary again after each year contract ends.
Apply in person at personnel Department, Kutchumwittayakom school. Tel. 045-789101

กุดชุมวิทยาคมรับสมัครพนักงานราชการเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

co-teacher
…….งานบุคลากร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน  18,000 บาทต่อเดือน รับสมัคร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
(1). รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
(2). ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
(3) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
(5). ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 30 วัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ฉบับจริงพร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 200 บาท
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลสอบ จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558
สัญญาจ้าง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.258 ถึงวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

<<< รายละเอียดการสมัคร >>>

<<< โหลดใบสมัคร >>>

การประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558

obec58

สพฐ. ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558
1. การสมัคร
– สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
– ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF หรือ WORD (สำหรับผู้สมัครที่ไม่สะดวกในการสมัครออนไลน์ กรอกข้อมูลแล้วพิมพ์เป็นเอกสาร ส่งพร้อมกับรายงานการวิจัยฉบับย่อความยาวไม่เกิน 15 หน้า)
2. รายละเอียดของการประกวดฯ
– ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกวดวิจัยดีมีคุณภาพฯ คลิกที่นี่
– หนังสือราชการประชาสัมพันธ์การประกวดถึง สพม.และ สพป.ทั่วประเทศ คลิกที่นี่
– คู่มือการส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดฯ คลิกที่นี่

บรรยากาศวันครู ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

เก็บตกอีกครั้งตามคำเรียกร้องครับ สำหรับภาพบรรยากาศจากบรรดาตากล้องทั้งมืออาชีพและมือสมัคร ในวันครู ประจำปี 2558 ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอบคุณมาก ๆ ครับกับภาพสวย ๆ

เก็บตกบรรยากาศงานวันครู 58 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

…….ที่หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วันที่ 16 มกราคม 2558 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ สพป.ยส.2 และ สพม.28 ได้จัดพิธีงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 โดยมีท่านสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอกุดชุม ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
…..1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
…..2. เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์
…..3. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
…..4. เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู
…..5. เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
…..6. เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน เข้าร่มกิจกรรมการจัดงานวันครู
…….ซึ่งปีนี้มีครูของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เข้ารับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้งรางวัลระดับประเทศ (โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร จาก สพฐ. รางวัล Thailand Social Media Awards 2014) รางวัลระดับภาค (เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ของ สพฐ.) รางวัลระดับเขตพื้นที่ (เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น จาก สพม.28) รางวัลระดับจังหวัด (เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ”เส้นทางสร้างสรรค์” จากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยโสธร) เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจากคุรุสภารางวัล “หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557″ เราไปชมภาพบรรยากาศกันได้เลยครับ

ครูผู้สอนดีเด่นปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

…….ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น  ปีการศึกษา 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา และความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
…….ในการนี้ข้าราชการครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีศึกษา 2557 จำนวน 18 คน  ดังนี้

…….1. ภาษาไทย ได้แก่ นางระเบียบ   เพชรไกร, นางนิตยา  สมสอน
…….2. คณิตศาสตร์ ได้แก่ นางรุ่งระวี   ดีล้วน, น.ส.บุษศรา  อุ่นพงษ์
…….3. วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางภิรพา  สุวรรณเพชร, น.ส.วิรัญญา  ขุณิกากรณ์
…….4. ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ นางอัญชลี  ฤกษ์ใหญ่, น.ส.อัจฉราวดี  สีมันตะ
…….5. สังคมศึกษา ได้แก่ นางรุ่งปรีดา   มูลสุวรรณ, นางสาวราตรี   นามแก้ว
…….6. สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ นายสังวาลย์  งามแก้ว, นางปิติพร  ทองไชย
…….7. ศิลปะ ได้แก่ นางสุภาพ  แก่นบุบผา, นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
…….8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่ นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์, นายธวัชชัย  รัตนะวัน
…….9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ นางนวลฉวี  โสมเกษตรินทร์, นางวิบูลย์รัตน์  จันทร์ศิริ

…….ในนามกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และชื่นชมในความสำเร็จ ขอให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสืบไป

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.