การประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558

obec58

สพฐ. ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558
1. การสมัคร
– สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
– ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF หรือ WORD (สำหรับผู้สมัครที่ไม่สะดวกในการสมัครออนไลน์ กรอกข้อมูลแล้วพิมพ์เป็นเอกสาร ส่งพร้อมกับรายงานการวิจัยฉบับย่อความยาวไม่เกิน 15 หน้า)
2. รายละเอียดของการประกวดฯ
– ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกวดวิจัยดีมีคุณภาพฯ คลิกที่นี่
– หนังสือราชการประชาสัมพันธ์การประกวดถึง สพม.และ สพป.ทั่วประเทศ คลิกที่นี่
– คู่มือการส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดฯ คลิกที่นี่

บรรยากาศวันครู ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

เก็บตกอีกครั้งตามคำเรียกร้องครับ สำหรับภาพบรรยากาศจากบรรดาตากล้องทั้งมืออาชีพและมือสมัคร ในวันครู ประจำปี 2558 ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอบคุณมาก ๆ ครับกับภาพสวย ๆ

เก็บตกบรรยากาศงานวันครู 58 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

…….ที่หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วันที่ 16 มกราคม 2558 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ สพป.ยส.2 และ สพม.28 ได้จัดพิธีงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 โดยมีท่านสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอกุดชุม ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
…..1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
…..2. เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์
…..3. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
…..4. เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู
…..5. เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
…..6. เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน เข้าร่มกิจกรรมการจัดงานวันครู
…….ซึ่งปีนี้มีครูของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เข้ารับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้งรางวัลระดับประเทศ (โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร จาก สพฐ. รางวัล Thailand Social Media Awards 2014) รางวัลระดับภาค (เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ของ สพฐ.) รางวัลระดับเขตพื้นที่ (เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น จาก สพม.28) รางวัลระดับจังหวัด (เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ”เส้นทางสร้างสรรค์” จากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยโสธร) เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจากคุรุสภารางวัล “หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557″ เราไปชมภาพบรรยากาศกันได้เลยครับ

ครูผู้สอนดีเด่นปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

…….ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น  ปีการศึกษา 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา และความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
…….ในการนี้ข้าราชการครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีศึกษา 2557 จำนวน 18 คน  ดังนี้

…….1. ภาษาไทย ได้แก่ นางระเบียบ   เพชรไกร, นางนิตยา  สมสอน
…….2. คณิตศาสตร์ ได้แก่ นางรุ่งระวี   ดีล้วน, น.ส.บุษศรา  อุ่นพงษ์
…….3. วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางภิรพา  สุวรรณเพชร, น.ส.วิรัญญา  ขุณิกากรณ์
…….4. ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ นางอัญชลี  ฤกษ์ใหญ่, น.ส.อัจฉราวดี  สีมันตะ
…….5. สังคมศึกษา ได้แก่ นางรุ่งปรีดา   มูลสุวรรณ, นางสาวราตรี   นามแก้ว
…….6. สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ นายสังวาลย์  งามแก้ว, นางปิติพร  ทองไชย
…….7. ศิลปะ ได้แก่ นางสุภาพ  แก่นบุบผา, นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
…….8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่ นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์, นายธวัชชัย  รัตนะวัน
…….9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ นางนวลฉวี  โสมเกษตรินทร์, นางวิบูลย์รัตน์  จันทร์ศิริ

…….ในนามกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และชื่นชมในความสำเร็จ ขอให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสืบไป

 

การอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยระบบออนไลน์ของ สสวท.

ipst
…….
ด้วย สสวท.จะดำเนินการเปิดรับสมัครอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป็นหลักสูตรเดี่ยวกันกับหลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ETV ปีที่ 1-3 ในปีงบประมาณ 2554-2556 ผ่านทางเว็บไซต์ www.teacherpddevsite.com โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้ช่วยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และครูที่สนใจสามารถดำเนินการสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการอบรมได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2558 และจะเริ่มเปิดระบบให้ครูสามารถอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2558

…….กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบและสมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ดังกล่าว

คำขวัญวันเด็กปี 58 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

dek58

…….เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ “วันเด็กแห่งชาติ” ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และวันเด็ก 2558 ตรงกับวันที่ 10 มกราคม ซึ่งปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ คำขวัญวันเด็ก 2558 คือ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

……. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลกุดุชุมพัฒนา และหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอกุดชุมร่วมกันจัดงานวันเด็กขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม ดังนั้น จึงขอเชิญชวนเด็ก ๆ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกพร้อมทั้งของแจก ของขวัญมากมาย อย่าลืมไปร่วมงานกันให้ได้นะครับ

สวัสดีปีใหม่ 2558

HNY2015

“จรัส แสงอรุณรุ่งพุ่งพิพัฒน์
เจริญ รัศมิ์สวัสดิ์ชัยภัยหลีกลี้
จรัญ ราวสกาวส่องผ่องมณี
จรูญ ฤทธิ์รังษีทวีคูณ”
สวัสดีปีใหม่ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัย
อำนวยชัยสุขสวัสดิ์วิวัฒน์วงศ์.
มีมงคลอุดมโชคอุดมทรัพย์..
ทั้งพร้อมสรรพสิ่งปรารถนาตามประสงค์
ใหม่มิ่งมิตรกอปรกิจแสนมั่นคง
อายุยิ่งยืนยงสวัสดี……

ครูกุดชุมวิทยาคมคว้าชัยในเวที OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12-obec

…….ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด สพฐ.ที่มีผลงานยอดเยี่ยม มีความประพฤติ ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เพื่อยกย่องหน่วยงาน สถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกและประกวดระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2557  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ไปแล้วนั้น
…….ผลการแข่งขัน ปรากฏว่าครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมสร้างผลงานอันยอดเยี่ยม คว้า 1 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) 2 เหรียญเงิน และเข้าร่วมการแข่งขันอีก 1 รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

…..1.นายไพรวัล ดวงตา ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
…..2. นางสาวฌรัณฌา ชายทวีป เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านบริหารจัดการ
…..3. นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
…..4.โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เข้าร่วมประกวด สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

…..ในนามของกลุ่มบริหารงานบุคคลขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและนวัตกรรมต่าง ๆ อันนำมาซึ่งชื่อเสียงของตนเอง ของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ของเขตพื้นที่ สพม.18 และเอาใจช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป ส่วนการแข่งขันในระดับชาติจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี …เราก็คงต้องมาลุ้นกันต่อว่าคุณครูไพรวัล ดวงตา ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันต่อในเวทีระดับชาติจะคว้าชัยได้สำเร็จอีกครั้งหรือไม่ ส่วนการประกวดแข่งขันในปีการศึกษาหน้า 2558 จะจัดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนระดับภาคจะจัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ ลองเตรียมและเก็บสะสมผลงานเพื่อนำเสนอลองดูนะครับ

การพัฒนาครูด้วยระบบ obecittraining ออนไลน์

010101

…….ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้มบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรม
……..ในโอกาสนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอความร่วมมือครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมด้วยระบบ obecittraining ออนไลน์ โดยให้ลงทะเบียนผ่าน www.obecittraining.com และเข้าเรียนอย่างน้อยคนละ 1 วิชา และส่งเกียรติบัตรการผ่านการอบรมที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

…..สิทธิพิเศษลุ้นร่วมรับของรางวัลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
1. ลงทะเบียนในเว็บไซต์ http://www.obecittraining.com เพื่อลุ้นรับSAMSUNG GALAXY Tab 3 Lite
2. เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2558 เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์รางวัลให้กับผู้ที่ลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด
3. จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ในการลงทะเบียน ในกรณีที่ตรวจพบอีเมล์ซ้ำทางทีมงานขอตัดสิทธิ์ทันที
4. ทางทีมงานจะจับสลากผู้โชคดีจากรายชื่อที่มาลงทะเบียนและทำถูกต้องตามกติกาจำนวน 3 รางวัลต่อเดือน รับ SAMSUNG GALAXY Tab 3 Lite ฟรี
5. ประกาศผลรางวัล วันที่ 30 ของแต่ละเดือน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.obecittraining.com

ตัวอย่างเกียรติบัตร วิชา SUT-10 เครือข่ายสังคมเพื่อการประสานงาน

15-4988_SUT-10

เก็บตกงาน OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 57

…..ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้่าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม จึงได้กำหนดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรซึ่งเป็นผู้บฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล OBEC AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าของ สพฐ. ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

…..1) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสังกัด สพฐ.
…..2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัด สพฐ.ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
…..3) เพื่อยกย่อหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี

……. ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้ส่งครูและสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 4 รายการได้แก่
….. 1. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ในสาขา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
….. 2. นายไพรวัล ดวงตา ในสาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
….. 3. นางสาวฌรัณฌา ชายทวีป  ในสาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ด้านบริหารจัดการ
….. 4. นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ ในสาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น ด้านบริหารจัดการ

…….ในการจัดการประกวดในปี 2557 นี้ได้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2557  ซึ่งปีนี้ Admin มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดจึงเก็บรรยากาศมาฝากเพื่อนครูกุดชุมวิทยาคมของเรา เพื่อเตรียมตัวในการประกวดครั้งต่อไป (ปี 58 จัดที่จังหวัดสุรินทร์) ไปดูพร้อม ๆ กันเลยครับ
…………ผลการประกวดรายกิจกรรม >>> คลิกผลการประกวด

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.