ครูกุดชุมวิทยาคมคว้าชัยในเวที OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12-obec

…….ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมบุคลากรในสังกัด สพฐ.ที่มีผลงานยอดเยี่ยม มีความประพฤติ ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เพื่อยกย่องหน่วยงาน สถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกและประกวดระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2557  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ไปแล้วนั้น
…….ผลการแข่งขัน ปรากฏว่าครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมสร้างผลงานอันยอดเยี่ยม คว้า 1 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) 2 เหรียญเงิน และเข้าร่วมการแข่งขันอีก 1 รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

…..1.นายไพรวัล ดวงตา ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
…..2. นางสาวฌรัณฌา ชายทวีป เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านบริหารจัดการ
…..3. นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
…..4.โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เข้าร่วมประกวด สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

…..ในนามของกลุ่มบริหารงานบุคคลขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและนวัตกรรมต่าง ๆ อันนำมาซึ่งชื่อเสียงของตนเอง ของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ของเขตพื้นที่ สพม.18 และเอาใจช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป ส่วนการแข่งขันในระดับชาติจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี …เราก็คงต้องมาลุ้นกันต่อว่าคุณครูไพรวัล ดวงตา ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันต่อในเวทีระดับชาติจะคว้าชัยได้สำเร็จอีกครั้งหรือไม่ ส่วนการประกวดแข่งขันในปีการศึกษาหน้า 2558 จะจัดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนระดับภาคจะจัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ ลองเตรียมและเก็บสะสมผลงานเพื่อนำเสนอลองดูนะครับ

การพัฒนาครูด้วยระบบ obecittraining ออนไลน์

010101

…….ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้มบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรม
……..ในโอกาสนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอความร่วมมือครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมด้วยระบบ obecittraining ออนไลน์ โดยให้ลงทะเบียนผ่าน www.obecittraining.com และเข้าเรียนอย่างน้อยคนละ 1 วิชา และส่งเกียรติบัตรการผ่านการอบรมที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

…..สิทธิพิเศษลุ้นร่วมรับของรางวัลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
1. ลงทะเบียนในเว็บไซต์ http://www.obecittraining.com เพื่อลุ้นรับSAMSUNG GALAXY Tab 3 Lite
2. เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2558 เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์รางวัลให้กับผู้ที่ลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด
3. จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ในการลงทะเบียน ในกรณีที่ตรวจพบอีเมล์ซ้ำทางทีมงานขอตัดสิทธิ์ทันที
4. ทางทีมงานจะจับสลากผู้โชคดีจากรายชื่อที่มาลงทะเบียนและทำถูกต้องตามกติกาจำนวน 3 รางวัลต่อเดือน รับ SAMSUNG GALAXY Tab 3 Lite ฟรี
5. ประกาศผลรางวัล วันที่ 30 ของแต่ละเดือน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.obecittraining.com

ตัวอย่างเกียรติบัตร วิชา SUT-10 เครือข่ายสังคมเพื่อการประสานงาน

15-4988_SUT-10

เก็บตกงาน OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 57

…..ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้่าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม จึงได้กำหนดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรซึ่งเป็นผู้บฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล OBEC AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าของ สพฐ. ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

…..1) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสังกัด สพฐ.
…..2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัด สพฐ.ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
…..3) เพื่อยกย่อหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี

……. ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้ส่งครูและสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 4 รายการได้แก่
….. 1. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ในสาขา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
….. 2. นายไพรวัล ดวงตา ในสาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
….. 3. นางสาวฌรัณฌา ชายทวีป  ในสาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ด้านบริหารจัดการ
….. 4. นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ ในสาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น ด้านบริหารจัดการ

…….ในการจัดการประกวดในปี 2557 นี้ได้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2557  ซึ่งปีนี้ Admin มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดจึงเก็บรรยากาศมาฝากเพื่อนครูกุดชุมวิทยาคมของเรา เพื่อเตรียมตัวในการประกวดครั้งต่อไป (ปี 58 จัดที่จังหวัดสุรินทร์) ไปดูพร้อม ๆ กันเลยครับ
…………ผลการประกวดรายกิจกรรม >>> คลิกผลการประกวด

ครูพิมพ์พรชนะเลิศ Thailand Social Media Awards 2014 ระดับประเทศ

a01

…….สืบเนื่องจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้มีการประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนด้านการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ไปตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยได้จัดให้มีการประกวดผลงาน3 ประเภท คือ
…….1) การรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2557
…….2) การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย infographic ประจำปี 2557
…….3) การประกวด Thailand Social Media Awards 2014
…..บัดนี้ การประกวดได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลปรากฏว่า คุณครูพิมพ์พร ดวงตา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Thailand Social Media Awards 2014 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยผลงานเว็บบล็อกชื่อ “ผู้บำเพ็ญประดยชน์น่ารู้กับครูพิมพ์พร” โดยได้เข้ารับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท โดยมีท่านรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล รวมทั้งนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557  เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

…….ในโอกาสนี้กลุ่มบริหารงานบุคคลขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดี กับคุณครูพิมพ์พร ดวงตา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ อีกทั้งยังนำมาซึ่งชื่อเสียงให้กับตนเอง สถานศึกษา อีกสร้างแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในวงกว้างจนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้คุณครูพิมพ์พร ดวงตาและครอบครัวจงมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานสิบไป

fon

ร่วมยินดีกับคุณครูคนใหม่ “จิราพร ชูรัตน์”

…..อัจฉริยะ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเพียง 1 เปอร์เซ็น ส่วนอีก 99 เปอร์เซ็น นั้น คือการลงมือทำ ความเชื่อมั่นว่าจะทำงานนั้นๆได้ การมองโลกและการดำเนินชีวิตด้วยสายตาแห่งความหวัง มองถึงแต่สิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้น มีความเชื่อมั่นและมีกำลังใจที่เป็นบวกเสมอ จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ และความก้าวหน้า ในที่สุด นั่นคือ วิธีคิด ของ “จิราพร  ชูรัตน์” เจ้าหน้าที่ธุรการของเรา

…..กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ น้องจอย “จิราพร  ชูรัตน์”  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่เป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ณ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต ของการทำงานของและความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ

…..น้องจอย มีความสามารถ ในการทำงาน สูง เป็นที่ยอมรับของ ผู้บริหาร คณะครูตลอดจนเพื่อนร่วมงาน จอยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม  ให้เกียรติและเคารพ ในคุณค่าของบุคคล มีความเป็นมิตร และความอบอุ่นใจแก่ผู้อื่นที่พบเห็นเสมอ เข้าใจในสาระและความรู้สึก ของการติดต่อสื่อสารประสานงาน ระหว่างกันและกัน เข้าใจใน ความรู้สึกของผู้อื่น มี ความจริงใจ ไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และทัศนคติต่อทุกๆคน ดังนั้น จอยจึงเป็นที่ รักและเคารพ ของผู้ร่วมงานและผู้พบเห็นเสมอมา

…..ขออาราธนา คุณพระรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดลบันดาลให้คุณครูจอยและครอบครัว ประสบความสำเร็จ ในชีวิตและการทำงานในตำแหน่งใหม่ อย่างมั่นคง และเชื่อมั่นว่า อีกไม่นานเกินรอ คุณครูจอยคงจะกลับมารับตำแหน่งสำคัญ ในโรงเรียนกุดุมวิทยาคมของเรา ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอีกครั้งครับ

จากลา ใช่ลาจาก มิใช่พราก จากกันไป
สักวันกลับมาใหม่ มีหัวใจ เพื่อ ทุกคน
j02

ครูกุดชุมวิทยาคมคว้าเหรียญทองชนะเลิศ”เส้นทางสร้างสรรค์”

…….ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการเส้นทางสร้างสรรค์ เพื่อประกวดผลงานครูและผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น โดยมีหัวข้อและตัวชี้วัด ดังนี้
1). ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลพัฒนาต่อเนื่อง
…..1. มีคุณภาพงานครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ สื่อนวัตกรรม
…..2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อการพัฒนางานการสอน
…..3. มีความมุ่งมั่นการพัฒนาผลงานวิจัย งานเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ
…..4. มีผลงานดีเด่นในรอบ 3 ปี ของครูผู้สอนและนักเรียนที่สอน

2) การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเอง
…..1. มีการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ด้วยการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการหรือวิธีการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
…..2. มีการรวบรวม ประมวลความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
…..3. ผลการพัฒนางาน เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีให้เสนอผลงานที่ดีมีคุณภาพ
…..4. มีหรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการสอนหลากหลาย

3) การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน การพัฒนาการศึกษากับเพื่อนร่วมงาน โรงเรียน และชุมชน มีบทบาทผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม
…..1. มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนเครือข่าย
…..2. มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือชุมชน ท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
…..3. มีบทบาทภาวะผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม
…..4. มีหลักการปฏิบัติงาน การดำเนินชีวิตโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

4) การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู การยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และความมีเมตตาธรรม
…..1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนสมกับความสำคัญของวิชาชีพ
…..2. มีหลักการปฏิบัติตนให้ดำรงมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
…..3. ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างของคนทั่วไป
…..4. มีเกียรติบัตร รางวัล หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีเมตตาธรรมสม่ำเสมอ

…..ผลการส่งประกวดปรากฏว่า ครูและผู้บริหารโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้รับรางวัลเกียรติยศ เหรีญทองชนะเลิศ จำนวน  11 ท่าน ในโอกาสนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ในครั้งนี้ครับ

10 เทคนิคเด็ดช่วยให้งานเสร็จก่อนเวลา

10

…….นพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด มีคำแนะนำว่า บ่อยครั้งที่คนทำงานประสบปัญหางานล้นมือทำไม่ทัน จนต้องมานั่งปั่นหามรุ่งหามค่ำ และส่งงานเอาในนาทีสุดท้ายเสมอ jobsDB.comขอแนะนำ 10 เทคนิคสุดเด็ดที่จะทำให้งานคุณเสร็จก่อนเวลาโดยคุณก็สบายใจ งานที่ได้รับมอบหมายก็มีประสิทธิภาพ

…….1. สร้างพลังแอคทีฟ พลังที่ว่านี้สร้างได้ไม่ยากแค่คุณใส่ความรู้สึกกระตือรือร้น หรือตื่นเต้นที่จะได้ทำงานนั้นเพียงเท่านี้พลังแอคทีฟก็จะส่งให้คุณอยากเริ่มต้นลงมือทำก่อนก็หมายถึงโอกาสที่งานนั้นจะสำเร็จก็มีมากกว่าคนที่ยังไม่ลงมือทำเสียที

…….2. บรีฟตัวเองก่อน งานจะเสร็จเร็วได้ต้องมีการวางแผนที่ดีคุณจึงควรทำ To-do list จัดลำดับสิ่งที่ต้องทำเพื่อที่จะไม่ต้องทำงานซ้ำไปซ้ำมา หรือผิดพลาดเพราะหลงลืมอะไรไป

…….3. ไม่นิ่งนอนใจแม้คุณจะมีเวลามากพอที่จะทำงานโดยไม่รีบเร่ง แต่ก็ไม่ควรทำตัวชิลล์ปล่อยเวลาผ่านไป จนสุดท้ายก็ต้องทำอย่างเร่งรีบ อย่าลืมว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันอยู่ที่ว่าคุณจะบริหารมันอย่างไร

…….4. กำหนดเส้นตาย กระตุ้นตัวเองด้วยการกำหนด Deadlineของแต่ละขั้นตอน และทำให้ได้ตามนั้นสุดท้ายคุณก็จะทำงานเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่ตั้งใจไว้

…….5. รู้จักกระจายงาน คนเก่งไม่ใช่คนทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวแต่เป็นคนที่รู้จักกระจายงานไปยังคนที่เก่งในแต่ละส่วนเมื่องานแต่ละส่วนสามารถทำได้พร้อมกันงานย่อมเสร็จเร็วกว่าการรอให้คนเพียงคนเดียวทำ

…….6. ควานหาทางลัด ผลลัพธ์แบบเดียวกันสามารถออกมาได้จากหลากหลายวิธี ดังนั้น ต้องเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพด้วยมีเครื่องมือหรือหนทางไหนบ้างที่ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นต้องรู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์

…….7. กำจัดสิ่งรบกวน สิ่งที่ทำให้คุณวอกแวกและเสียสมาธิได้ง่ายที่สุดคือ โทรศัพท์ อีเมล และวงสนทนาควรจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้คุณมีสมาธิกับงานอย่างเต็มที่

…….8. แผนรวนเร่งแก้ไข หากอะไร ๆไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ อย่าฝืนทำแบบเดิม เพราะยังมีวิธีอีกตั้งมากมายที่เป็นไปได้กลับตัวให้ไว แล้วไปทางอื่นโดยเร็ว

…….9. อยากสมองไวต้องพักคนที่โหมงานจนไม่ได้พักผ่อนนั้น แทนที่งานจะเสร็จเร็วกลับผิดพลาด เพราะร่างกายไม่พร้อมการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยให้สมองแล่น คิดงานไว ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

…….10. ฝักใฝ่ความสำเร็จหมั่นสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง แม้งานจะมีอุปสรรค แต่หากคุณคิดบวกและฝันถึงความสำเร็จ คุณจะมีพลังและทำมันให้สำเร็จจนได้

เลิกซะ! ข้ออ้างที่ทำให้งานไม่เสร็จ

• เดี๋ยวค่อยเริ่มยังไม่มีอารมณ์    • พรุ่งนี้ค่อยมาทำ   • งานเยอะมากยังไม่มีเวลาทำ   • ขอเช็คเฟสบุ๊กก่อน

• เช็คอีเมลแป๊บเดียว   • ยังไงก็ทันเวลาเหลืออีกเยอะ   • คิดไม่ออกไปหาอะไรกินดีกว่า   • ลืมไฟล์งานไว้ที่บ้าน

• ลืมThumb Drive ไว้ที่ออฟฟิศ  • คอมแฮงก์ยังไม่ได้เซฟ

ที่มา http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId=283769&p=1

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 6/2557

…….ตามที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 6/2557 จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2557 โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นั้น
…….บัดนี้ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

karom

…………………………….ลำดับที่ 1 นายคารมย์ ผลจันทร์  ได้ 81.33 คะแนน (093-3825854)

…………………………….ลำดับที่ 2 นายคำใส ศรีวะสุทธิ์    ได้ 77.00  คะแนน

……. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

…….ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในวันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น – 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่า “สละสิทธิ์”

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤศจิกายน    พ.ศ. 2557

ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง

…..จากงานวิจัย และแนวคิดของ “ดร.สกุลรัตน์ กมุทมาศ” เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาไทย ในฐานะนักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลอมเบีย นครนิวยอร์กที่มีประสบการณ์ดูงานจากประเทศที่พัฒนาแล้วหลายสิบปี น่าคิดได้ว่า หากจะนำมาปรับใช้ในยุคปฏิรูปการศึกษาในเวลานี้ น่าจะเป็นผลดีไม่น้อยทีเดียว
…..หากดูจาก แนวคิดรวบยอดทั้งหมดที่ ดร.สกุลรัตน์ กล่าวถึง จะได้ใจความว่า ท่านกลัวผู้ปฏิรูปการศึกษาไทยครั้งยิ่งใหญ่นี้หลงทาง โดยคลำไม่ถูกจุดว่าอะไรคือ ต้นตอของปัญหาที่การศึกษาไทยตกต่ำ เพราะขณะนี้ท่านผู้รู้ทั้งหลาย กำลังจะเน้นไปที่โครงสร้าง การกระจายอำนาจ งบประมาณและผู้บริหาร
…..ในความเป็นจริง โรงเรียนคุณภาพระดับโลกเขาจะเน้นที่คุณภาพของครู ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญจากผลงานวิจัย ที่พบว่า นักเรียนทุกระดับเก่งและเป็นคนดีขึ้น 3 เท่า เพราะครูสอนเก่ง (High Performing Teacher) เช่น ประเทศสิงคโปร์ นักเรียนทำคะแนนสูงสุด เพราะครูสอนเก่ง ในการประเมินโครงการ TIMSS ทดสอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านทั้งๆ ที่จัดสรรงบประมาณระดับประถมศึกษาน้อยกว่าประเทศพัฒนาอื่นๆ
…..ประเทศฟินแลนด์ นักเรียนเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ 7 ปี เรียนเพียงวันละ 4-5 ชั่วโมง ใน 2 ปีแรก หลังจากนั้นใช้ครูเก่ง เร่งสอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน นักเรียนได้คะแนนสูงสุดระดับโลก
…..ประเทศพัฒนาแล้ว 25 ประเทศ สรุปผลการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนในทางที่ดีขึ้นอย่างจริงจัง เพราะเน้นที่การพัฒนาครูให้สอนเก่ง และมีกระบวนการเกี่ยวกับครู ดังนี้
1.คัดคน เก่ง ดี และมีอุดมการณ์มาเป็นครูให้เงินเดือนสูง
2.ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการสอนในระยะเวลา 10 ปี ก่อนเป็นประจำการ (Tenure)
3.ประกันระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี ที่สุดสำหรับนักเรียนทุกคน แม้จะเก่งหรือไม่เก่ง
4.อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเล็กที่สุด ถัวเฉลี่ย 17:1 (ครู 1 คน นักเรียน 17 คน) สำหรับเกาหลีใต้ 30:1
…..คำว่า นักเรียนมีคุณภาพ หมายถึง เยาวชนเอาใจใส่เรื่องการเรียน มีวินัย มีคุณธรรม มีอุดมการณ์ แสวงหาอาชีพ พัฒนาตนเอง และเป็นพลเมืองดี
…..คำว่า ครูสอนเก่ง หมายถึง มีความรู้แน่นและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีวิธีถ่ายทอดอย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าเด็กอ่อนหรือเด็กเก่ง จริงใจ จริงจัง รักเด็กและศรัทธาในอาชีพครู
…..กลุ่มประเทศที่มีผลทางการศึกษาสูงสุดในสิบอันดับแรก คือ อัลเบอร์ตา ออสเตรเลีย เบลเยียม นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ มอนตาริโก ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ล้วนแต่ใช้วิธีพัฒนาครูทั้งสิ้น
…..อเมริกา ระดมทุนจ้างครูเก่งทุกรูปแบบ แต่ละเมืองตั้งชมรมพัฒนาครูสอนเก่ง เช่น Boston Teacher Residency, New York Teaching Fellows, Chicago Teaching Fellows และรับผิดชอบพัฒนาครูให้กับโรงเรียน
…..อังกฤษใช้วิชาการตลาดให้นักธุรกิจที่เก่งๆ มาเป็นครู ประเทศที่พัฒนาเขาเน้นเรื่องครูเก่ง เด็กเขาจึงเก่งและดี
…..ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรจริงจังกับการคัดคนเก่ง หรือครูสอนเก่ง มาเป็นครู ส่วนการคัดครูใหญ่ต้องรู้เรื่องการสอน บริหารเก่งและซื่อสัตย์
 …..โดย ชนิตร ภู่กาญจน์ ที่มา แนวหน้า วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558

…….ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จะได้ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปี 2558

…….ในการนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จึงขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ มีความประสงค์ที่จะขอให้ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 นะครับ (ติดต่อครูสุภาภรณ์ สีมาวัน)

raj

รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร

raj2

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.