การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558

…….ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จะได้ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปี 2558

…….ในการนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จึงขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ มีความประสงค์ที่จะขอให้ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 นะครับ (ติดต่อครูสุภาภรณ์ สีมาวัน)

raj

รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร

raj2

สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558

vijai57
…….สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ

1. การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยกับต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. การเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพของ สกสค. กับภาคเอกชน และแนวโน้มความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพของ สกสค.

4. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สกสค. จะรับ แบบเสนอการวิจัย(แบบวิจัย 1) ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โทรศัพท์ 02-282-4198 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย

หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 ของกุดชุมวิทยาคม

san

 …….ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานั้น
…….สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แจ้งเรื่องประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งปีนี้โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมมีคุณครู 11 ท่าน ไดรับรางวัลดังรายนามต่อไปนี้

…….ในนามกลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับคุณครูกุดชุมวิทยาคมทุกท่านที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมสืบไป

กุดชุมวิทยาคมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

driver
…….
ด้วยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีจ่ายค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท โดยระยะจ้าง 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 โดยเป็นเพศชายอายุระหว่าง 25 – 55 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6

…….สมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โดยทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ขับรถยนต์ตู้/รถยนต์ ๖ ล้อ และ รถ Chevrolet เกียร์ออโต้ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> ดาวน์โหลดเอกสาร

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ประกวดตั้งชื่ออาคาร ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 70,000 บาท

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานการตั้งชื่อ อาคารและลาน ภายใน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อสวนสมุนไพร “สิรีรุกขชาติ” เป็น “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” ซึ่งเป็นอุทยานธรรมชาติสมุนไพรบนพื้นที่กว่า 140 ไร่ รวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ปรากฎในตำรายาไว้มากที่สุดกว่า 800 ชนิด ทั้งยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพืชวิจัยพัฒนาทดลองและผลิตพืชสมุนไพร ที่มีสรรพคุณทางยาให้เป็นอาหารเครื่องสำอางและอื่นๆ อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสนับสนุนงานวิจัยพันธุ์กล้วยไม้และแหล่งชมนกนานาชนิด ภายใต้แนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์สำหรับผู้พิการ ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำหรับการประกวดการตั้งชื่อ 7 อาคาร 7 ลาน ภายใน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมแสดงความสามารถผ่านการตั้งชื่อ 7 อาคาร 7 ลานการเรียนรู้ อันเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจภายใน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” และนำชื่อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาใช้เป็นชื่อของอาคารอย่างเป็นทางการ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ มูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตั้งชื่อ ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวด ได้ที่นี่
รายละเอียดของ 7 อาคาร 7 ลาน สำหรับส่งผลงานเข้าประกวด ดาวน์โหลด ได้ที่นี่

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2557
ผู้ส่งผลงานสามารถส่งแบบฟอร์มการตั้งชื่อ มาที่ e-mail : sireepark@gmail.com

โดยจะประกาศผลการตัดสินพร้อมมอบรางวัลในวันที่ 16 ธันวาคม 2557

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมสถานที่จริง…ขอนำแผนที่ของ “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” มาให้ได้ชมกันก่อนว่าภายในอุทยานฯ มีอาคารและลานอะไรบ้าง สำหรับรายละเอียดกำหนดการเข้าชมสถานที่จริง

1. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติจะเปิดทริปให้เข้าชมสถานที่จริง บริเวณโดยรอบอุทยานฯ และอาคาร/ลานต่างๆ ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.30 น. รวมจำนวน 3 วัน ได้แก่
1.1 วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557
1.2 วันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2557
1.3 วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2557

2. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมทริปชมสถานที่จริง สามารถแจ้งความประสงค์ พร้อมระบุรายละเอียด ดังนี้
2.1 ชื่อ-นามสกุล
2.2 สังกัด/หน่วยงาน (สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล)
2.3 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก
2.4 อีเมลล์ (เนื่องจากจะแจ้งกำหนดการเข้าชมสถานที่จริงทางอีเมลล์)
2.5 ระบุวันที่เลือกเข้าชมสถานที่ 1 วัน (จากจำนวน 3 วัน)
2.6 กรุณาเช็คกำหนดการจากทาง www.facebook.com/sireepark
2.7 ส่งรายละเอียดมาที่ e-mail: sireepark@gmail.com

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการประกวดตั้งชื่อ 7 อาคาร 7 ลาน
โทร. 080-545-1777

การผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2-11-2557 12-29-53

ด้วยงานพัฒนาลุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้จัดทำโครงการ “การพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์” โดยกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่  3 – 4 พฤศจิกายน 2557  ตั้งแต่เวลา  08.00 –  16.00   ณ ห้องมรกตโสภิณ และห้องคอมพิวเตอร์  4  จึงขอเรียนเชิญคณะครูที่สมัครเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทำการดาวน์โหลดเอกสารจากลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ คณะทำงานได้นำแชร์ไว้ใน DropBox ให้แล้วนะครับ

  1. การใช้งาน Blog ที่ WordPress

  2. การสร้าง Group และ FanPage ด้วย Facebook

  3. การนำเสนอเอกสารออนไลน์ด้วย Scribd

  4. การนำเสนอเอกสารออนไลน์ด้วย SlideShare

  5. การแชร์รูปภาพด้วย Flickr

  6. การแชร์รูปภาพด้วย PicasaWeb Albums

  7. การสร้างข้อสอบและแบบสอบถามด้วย GoogleDocs

  8. การสร้างปฏิทินนัดหมายด้วย Google Calendar

  9. การใช้งานวิดีโอออนไลน์ใน YouTube

  10. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วย Twitter

  11. เทคนิคการค้นข้อมูลด้วย Google

การแข่งขัน FUTSAL “ ยุวดีพาณิชย์ – กุดชุมวิทยาคม คัพ ” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2557

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ร่วมกับ
ร้านยุวดีพาณิชย์ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน

FUTSAL “ ยุวดีพาณิชย์ – กุดชุมวิทยาคม คัพ ”

ครั้งที่ 18 ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2557
ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
และ สนามกีฬาเอนกประสงค์ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ติดต่อเพิ่มเติม อ.สังวาลย์ งามแก้ว (ครูแขก) 089-2863979

หรืดาวน์โหลดรายละเอียดที่ >>>  FULSAL57-18

 

แผนจัดสรรปีงบประมาณ 58 กุดชุมวิทยาคม

รายละเอียดการจัดทำแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2558
(1 ตุลาคม 57-30 กันยายน 58)

ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดต่าง ๆ จากลิงค์ด่านล่างนี้นะครับ

1. รายละเอียดการจัดสรรงบ 58 (ที่มาของเงินงบประมาณ)

2. แผนจัดสรรของแต่ละฝ่าย / กลุ่มสาระ / งาน  

3. โครงการเดิม ปีงบประมาณ 57

1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ

2) ภาษาไทย

3) คณิตศาสตร์

4) วิทยาศาสตร์

5) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6) ภาษาต่างประเทศ

7) ศิลปะ

8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9) สุขศึกษาและพลศึกษา

… 10) กิจกรมมพัฒนาผู้เรียน

11) กลุ่มบริหารงานบุคคล | งานกิจการนักเรียน |

12) กลุ่มบริหารงบประมาณ

13) กลุ่มบริหารทั่วไป

หากกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มบริหารใดได้จัดทำโครงงานเสร็จแล้ว สามารถส่งไฟล์โครงการที่ได้รับจัดสรร ปรับแก้ แล้ว เข้าที่อีเมล์

krupraiwan@gmail.com

ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เพื่อที่จะได้หลอมไฟล์ นำเสอนเซนต์อนุมัติและจัดทำรูปเล่มต่อไป

หากมีความสงสัยเพิ่มเติม  Tel. 086-7208106  หรือ www.facebook.com/krupraiwan

ขอบพระคุณมากครับ สำหรับความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

………….งานนโยบายและแผนงานโรงเรียน

 

การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557

thinkttt57

ามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สำหรับบุคลากรครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมผลักดันและให้โอกาสครูผู้สอนในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ พร้อมยกระดับขีดความสามารถด้าน ICT ให้เต็มศักยภาพ เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ และสามารถนำผลงานไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้จริง เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและวงการศึกษาในวงกว้าง จึงจัดให้มีการประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3 ประเภท ดังนี้

 • การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2557
 • การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย Infographic ประจำปี 2557
 • การประกวด Thailand Social Media Awards 2014

โดยมีรายละเอียดของการประกวดแต่ละประเภท ดังนี้

การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2557

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :

 • เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบคลิปวีดิโอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ ช่วงชั้นใดก็ได้ (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการศึกษาปฐมวัย รวม 10 หมวด) โดยผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้ผลิตผลงานขึ้นเอง
 • ความยาว รวม Title and End Credit 5-10 นาที
 • ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ
 • สามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน

เกณฑ์การตัดสิน :

 • ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนำเสนอ
 • มีความถูกต้องตามทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงาน
 • เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีคุณค่าและเป็นประโยชน์
 • มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล: ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย INFOGRAPHIC ประจำปี 2557

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :

 • เป็นสื่อการเรียนรู้ภาพนิ่ง ที่ออกแบบด้วย Infographic โดยนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจาก 10 หมวด คือ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการศึกษาปฐมวัย
 •  ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในผลงาน
 • สร้างชิ้นงานได้โดยไม่จำกัดเทคนิค
 • จัดทำผลงานสื่อในรูปแบบไฟล์ .JPG ขนาดของภาพเท่ากับขนาดของกระดาษ A4

เกณฑ์การตัดสิน :

 • ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่กำหนด
 • ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความสวยงาม (องค์ประกอบศิลป์)
 • เทคนิคในการสร้างชิ้นงาน

รางวัล : ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

การประกวด THAILAND SOCIAL MEDIA AWARDS 2014

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :

 • ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็น Blog ที่สร้างจาก wordpress.com เท่านั้น
 • ให้เสนอชื่อ Blog พร้อมทั้งมีเนื้อหาภายใน Blog ให้สอดคล้องกัน
 • เนื้อหาภายใน Blog จะต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยสามารถเลือกเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ หรือเป็นเนื้อหาบูรณาการก็ได้

เกณฑ์การตัดสิน :

 • ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ๒๐ เรื่อง
 • ต้องมีการเชื่อมโยงเครื่องมือ Social Media อื่น ๆ อย่างน้อย ๓ เครื่องมือ
 • ต้องสร้างสถานการณ์/กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Blog โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด วิเคราะห์/สังเคราะห์ และให้เกิดการโต้ตอบกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่สนใจทั่วไป
 • ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ผลิตขึ้นเอง นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

รางวัล : ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและผลงาน

การจัดประกวดทั้ง 3 ประเภทมีเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและผลงาน ดังนี้

ผู้สมัคร: การประกวดทั้ง 3 ประเภท จำกัดเฉพาะครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น)

ผลงาน :

 • เป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานผลิตขึ้นเอง โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น
 • ต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม
 • ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
 • ต้องไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

กำหนดการรับสมัครและประกาศผลการตัดสิน

รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.thinkttt.com

ประกาศผลการตัดสิน: วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.thinkttt.com

ใบสมัครออนไลน์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สอบถามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจของโครงการ HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/THINKTTT

ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) สพฐ. ได้จัดทำเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์นักบินน้อย สพฐ.
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  –  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        –  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์หุ่นยนต์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
9. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]

รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด สพป.และสพม. [คลิกที่นี่ ]

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.