แผนจัดสรรปีงบประมาณ 58 กุดชุมวิทยาคม

รายละเอียดการจัดทำแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2558
(1 ตุลาคม 57-30 กันยายน 58)

ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดต่าง ๆ จากลิงค์ด่านล่างนี้นะครับ

1. รายละเอียดการจัดสรรงบ 58 (ที่มาของเงินงบประมาณ)

2. แผนจัดสรรของแต่ละฝ่าย / กลุ่มสาระ / งาน  

3. โครงการเดิม ปีงบประมาณ 57

1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ

2) ภาษาไทย

3) คณิตศาสตร์

4) วิทยาศาสตร์

5) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6) ภาษาต่างประเทศ

7) ศิลปะ

8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9) สุขศึกษาและพลศึกษา

… 10) กิจกรมมพัฒนาผู้เรียน

11) กลุ่มบริหารงานบุคคล | งานกิจการนักเรียน |

12) กลุ่มบริหารงบประมาณ

13) กลุ่มบริหารทั่วไป

หากกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มบริหารใดได้จัดทำโครงงานเสร็จแล้ว สามารถส่งไฟล์โครงการที่ได้รับจัดสรร ปรับแก้ แล้ว เข้าที่อีเมล์

krupraiwan@gmail.com

ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เพื่อที่จะได้หลอมไฟล์ นำเสอนเซนต์อนุมัติและจัดทำรูปเล่มต่อไป

หากมีความสงสัยเพิ่มเติม  Tel. 086-7208106  หรือ www.facebook.com/krupraiwan

ขอบพระคุณมากครับ สำหรับความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

………….งานนโยบายและแผนงานโรงเรียน

 

การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557

thinkttt57

ามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สำหรับบุคลากรครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมผลักดันและให้โอกาสครูผู้สอนในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ พร้อมยกระดับขีดความสามารถด้าน ICT ให้เต็มศักยภาพ เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ และสามารถนำผลงานไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้จริง เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและวงการศึกษาในวงกว้าง จึงจัดให้มีการประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3 ประเภท ดังนี้

 • การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2557
 • การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย Infographic ประจำปี 2557
 • การประกวด Thailand Social Media Awards 2014

โดยมีรายละเอียดของการประกวดแต่ละประเภท ดังนี้

การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2557

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :

 • เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบคลิปวีดิโอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ ช่วงชั้นใดก็ได้ (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการศึกษาปฐมวัย รวม 10 หมวด) โดยผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้ผลิตผลงานขึ้นเอง
 • ความยาว รวม Title and End Credit 5-10 นาที
 • ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ
 • สามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน

เกณฑ์การตัดสิน :

 • ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนำเสนอ
 • มีความถูกต้องตามทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงาน
 • เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีคุณค่าและเป็นประโยชน์
 • มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล: ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย INFOGRAPHIC ประจำปี 2557

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :

 • เป็นสื่อการเรียนรู้ภาพนิ่ง ที่ออกแบบด้วย Infographic โดยนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจาก 10 หมวด คือ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการศึกษาปฐมวัย
 •  ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในผลงาน
 • สร้างชิ้นงานได้โดยไม่จำกัดเทคนิค
 • จัดทำผลงานสื่อในรูปแบบไฟล์ .JPG ขนาดของภาพเท่ากับขนาดของกระดาษ A4

เกณฑ์การตัดสิน :

 • ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่กำหนด
 • ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความสวยงาม (องค์ประกอบศิลป์)
 • เทคนิคในการสร้างชิ้นงาน

รางวัล : ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

การประกวด THAILAND SOCIAL MEDIA AWARDS 2014

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :

 • ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็น Blog ที่สร้างจาก wordpress.com เท่านั้น
 • ให้เสนอชื่อ Blog พร้อมทั้งมีเนื้อหาภายใน Blog ให้สอดคล้องกัน
 • เนื้อหาภายใน Blog จะต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยสามารถเลือกเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ หรือเป็นเนื้อหาบูรณาการก็ได้

เกณฑ์การตัดสิน :

 • ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ๒๐ เรื่อง
 • ต้องมีการเชื่อมโยงเครื่องมือ Social Media อื่น ๆ อย่างน้อย ๓ เครื่องมือ
 • ต้องสร้างสถานการณ์/กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Blog โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด วิเคราะห์/สังเคราะห์ และให้เกิดการโต้ตอบกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่สนใจทั่วไป
 • ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ผลิตขึ้นเอง นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

รางวัล : ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและผลงาน

การจัดประกวดทั้ง 3 ประเภทมีเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและผลงาน ดังนี้

ผู้สมัคร: การประกวดทั้ง 3 ประเภท จำกัดเฉพาะครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น)

ผลงาน :

 • เป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานผลิตขึ้นเอง โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น
 • ต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม
 • ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
 • ต้องไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

กำหนดการรับสมัครและประกาศผลการตัดสิน

รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.thinkttt.com

ประกาศผลการตัดสิน: วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.thinkttt.com

ใบสมัครออนไลน์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สอบถามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจของโครงการ HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/THINKTTT

ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) สพฐ. ได้จัดทำเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์นักบินน้อย สพฐ.
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  –  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        –  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์หุ่นยนต์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
9. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]

รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด สพป.และสพม. [คลิกที่นี่ ]

โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558

โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

การเลี้ยงไก่ไข่

ให้นักเรียนศึกษาเอกสารการเลี้ยงไก่ไข่จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้นะครับ

ให้นักเรียนคลิกดาวน์โหลดไฟล์จากลิงค์นี้ครับ >>> Egg.pdf

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนพร  แซ่ตั้ง 1. นางสาวเเปรมกมล  มาศขาว
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 72.7 เงิน 36 1. เด็กหญิงประกายพรึก  นาเสน
2. เด็กหญิงมธุรดา  วงศ์พิทักษ์
1. นางนิตยา  สมสอน
2. นางประภาพร  เหนือทอง
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 64.7 ทองแดง 30 1. นางสาวธิดาลักษณ์  ไกรวิเศษ
2. นางสาวสุธาสินี  ศรีมันตะ
1. นางนิตยา  สมสอน
2. นางประภาพร  เหนือทอง
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสุข
2. เด็กชายอาทิตย์  มาลินทา
3. เด็กชายอำพล  สลับศรี
1. นางสาวฌรัณฌา  ชายทวีป
2. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 39.61 เข้าร่วม 48 1. นางสาวคันธรส  โสมเกษตรินทร์
2. นายปฤษฎางค์  สีดี
1. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
2. นายไพรวัล  ดวงตา
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงปลายฝัน  พรมเสน 1. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายจิรภัทร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงยศวดี  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุภาพร  มะนุโย
1. นางสาวภิรพา  สุวรรณเพชร
2. นางเดือนฉาย  พลเยี่ยม
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 53 1. นายกิตติพงศ์  ทองบ่อ
2. นายนพรัตน์  บรรลุศิลป์
3. นายศัตยา  ชื่นตา
4. นายหาญณรงค์  อุปชัย
5. นายอาณุวรรณ  กาลจักร
1. นายนิทัศน์  โสมเกษตรินทร์
2. นายรุ่งปรีดา  มูลสุวรรณ
9 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงธีร์ณัฐกุล  พรมดี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ภักดีโต
3. เด็กหญิงโยธิดา  ศรีชนะ
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
2. นายเอกราช  อาจศัตรู
10 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 52.6 เข้าร่วม 53 1. นางสาวขนิษฐา  ศิลากุล
2. นางสาวประภาวี  พงษ์สถิตย์
3. นางสาวรุ้งประกาย  สมศรี
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
2. นายเอกราช  อาจศัตรู
11 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงเพ็ชรอนงค์   ซำเจริญ 1. นายวุฒิชัย   มีหนองใหญ่
12 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 26 1. เด็กหญิงจิตรลดา   สังเกตกิจ 1. นายวุฒิชัย   มีหนองใหญ่
13 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 13 1. เด็กชายวีระยุทธ  สุเมธีศรีวงศ์ 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
14 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 20 1. เด็กชายธนาพงษ์  พลเยี่ยม 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
15 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 13 1. นายพิทวัส  คงบุญวาส 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
16 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 21 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
17 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 46 1. เด็กชายศรวุธ  ศรีจันทร์ 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
18 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจักรพันธ์  วงษ์ศรีกุล 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
19 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 36 1. เด็กหญิงรุ่งกัลยาณี  วันศุกร์ 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
20 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.3 ทอง 7 1. เด็กชายวีระยุทธ  สุเมธีศรีวงศ์ 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
21 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 26 1. นางสาวสุวนันท์  สมหวัง 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86.14 ทอง 21 1. เด็กหญิงพิกุล   คำศรี
2. เด็กชายวัฒนศิลป์   การินทร์
3. เด็กหญิงสุปราณี   วงษ์อนันต์
1. นางดอกไม้  แสงพันธุ์
2. นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.17 ทอง 16 1. เด็กหญิงพรพิมล   สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงอัมฤทธิ์ตรา  มาสขาว
3. เด็กหญิงโอปอล   พรมเสน
1. นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์
2. นางสำอาง  บุศยอำคา
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สนิท
2. เด็กหญิงธนพร   เผ่าเพ็ง
1. นายณัฐวุฒิ   ศรีละโคตร
2. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  อินทนาม
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ   ประเสริฐสังข์
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
2. นายศุภเกียรติ   สร่างโศก
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58.6 เข้าร่วม 61 1. นางสาวชุติมา  กองศรีมา
2. นายสมชาย   จากรัมย์
1. นายพิสุทธิ์  เศิกศิริ
2. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 11 1. เด็กชายชัยยะ  อ่างแก้ว
2. เด็กชายพิชิตชัย   สุวรรณเพชร
1. นายธวัฒชัย   รัตนะวัน
2. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง 42 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า   สีกา
2. เด็กหญิงภาวินันท์  ปัญญาทอง
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
29 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 81.5 ทอง 51 1. นายเฉลิมชัย   ถือมั่น 1. นายวุฒิชัย   มีหนองใหญ่
30 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 89 ทอง 20 1. นายอิชดา   ศรีจันทร์ 1. นายวุฒิชัย   มีหนองใหญ่

รายละเอียเพิ่มเติม
esan63.sillapa

รายชื่อนักเรียนและรายละเอียดห้องสอบ Math Contest 2012

….ให้ครูที่นำนักเรียนเข้าสอบตรวจดูรายชื่อนักเรียนและรายละเอียดห้องสอบจากรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  นักเรียนที่สมัครแต่ชื่อ ตกหล่น ให้นำเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ เช่น สมัครทางไปรษณีย์ ให้นำหลักฐานการโอนเงินมาแสดง  ส่วนนักเรียนที่สมัครทางอินเทอร์เนต หรือ Fax รายชื่อมาที่ยังไม่ได้ ชำระค่าสอบ ให้นำมาชำระค่าสอบด้วยนะครับ….โดยติดต่อที่กองอำนวยการสอบหน้าอาคาร 2  ในวันสอบ  อีกทั้งยัง รับสมัครเพิ่มเติมหน้างาน ด้วยนะครับ
…….ในปีนนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้เตรียม กาแฟ โอวันติล ขนมจีน น้ำยาอาเซียน  และส้มตำ ไว้ต้อนรับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วมสอบ  ดังนั้้นขอเชิญร่วมรับประทานอาหารที่ใต้ถุนอาคาร 2 ด้วยครับ  …แบบบุฟเฟต์ บริการตัวเองนะครับ
…….ส่วน  เฉลยคำตอบ (keys)  จะประกาศให้นักเรียนทราบ ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม เวลา 15.00 น. นักเรียนสามารถเข้าไปตรวจคำตอบล่วงหน้าได้เลยนะครับ

>>> รายชื่อนักเรียน ป.5-6  ม.1 – 6 <<<

สมัครไม่ทัน ยังรับหน้างานนะครับ…

MATH CONTEST 2012

…….กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ MATH CONTEST 2012 เพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์์ ในปีการศึกษา 2555 นี้จัดให้มีการแข่งขัน 7 ระดับ ชิงทุนการศึกษาจำนวน 140 รางวัล ระดับละ 20 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท ดังนี้
1) ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6    2) มัธยมศึกษาปีที่ 1   3) มัธยมศึกษาปีที่ 2    4) มัธยมศึกษาปีที่ 3
5) มัธยมศึกษาปีที่ 4           6) มัธยมศึกษาปีที่ 5   7)  มัธยมศึกษาปีที่ 6
……ลำดับที่ 1 ทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ   1,000 บาท
……ลำดับที่ 2 ทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ   800 บาท
……ลำดับที่ 3 ทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ   500 บาท
……ลำดับที่ 4 – 10 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา   200 บาท
……ลำดับที่ 11 – 20 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา   100 บาท
…….สมัครด้วยตนเองที่ ห้อง 325 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม หรือทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางจริยาภรณ์ พรมเสน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 ปณ.กุดชุม ตั้งแต่วันนี้ – 24 มกราคม 2556
…….ค่าสมัครคนละ 40 บาท โดยสอบ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม 086-7208106 (ครูไพรวัล ดวงตา) | แผ่นพับประชาสัมพันธ์ | | หนังสือออกโรงเรียน ||โครงการสอบแข่งขัน| | ประกาศรับสมัคร| |ใบสมัคร | สมัครสอบออนไลน์ | แสดงผลข้อมูล |

ตัวอย่างข้อสอบปี 2554  | ป.5-6 ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | เฉลยคำตอบ |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2553 | ป.3-4 ป.5-6 | ม.1 | ม.2 ม.3 เฉลย |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2552 | ป.3-4 ป.5-6 | ม.1 | ม.2 ม.3 เฉลย |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2551 ระดับ | ป.3-4 ป.5-6 |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2550 ระดับ | ป.3-4 | ป.5-6 |

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62

kcesan62

เหรียญทอง 14 เหรียญ รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญเงิน 13 เหรียญ รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญทองแดง 4 เหรียญ รายละเอียดเพิ่มเติม

ได้เข้าร่วม ทั้งหมด 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร  (รหัสโรงเรียน smpv45z2337  รหัสผ่าน sG3Zs )

ทีมคณิตศาตร์กุดชุมเข้าคารวะขอพรก่อนเดินทางไปแข่งขันที่ชัยภูมิ

100_2142 [650x488]

…….วันนี้ (6 ธ.ค.) เมื่อเวลา 09.09 น. ครูไพรวัล ดวงตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำคุณครูและนักเรียนทีมคณิตศาสตร์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เข้าพบผู้บริหารเพื่อรับพรและโอวาทก่อนเดินทางไปทำการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งโอกาสนี้ จ.ท.ปริวัฒน์ ดาวังปา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ได้ให้โอวาทและมอบ pocket money เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งทีมคณิตศาสตร์ประกอบด้วย 3 ทีม ได้แก่
ทีม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น
นายปฤษฎางค์ สีดี ม.3/8
นายณัฐกร ศิริภักดิ์ ม.3/8
ทีม โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
ด.ญ.มัณฑนา ศรีสุข ม.1/6
ด.ช.อาทิตย์ มาลินทา ม.1/6
ด.ช.อำพล สลับศรี ม.1/6
ทีม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย
นายเพชรรุ่ง ศรีวะรมย์ ม.6/6
นายเจตดิลก สว่างศรี ม.6/7
…….โดยมีคุณครูไพรวัล ดวงตา, คุณครูฌรัณฌา ชายทวีป และคุณครูสุภาภรณ์ สีมาวัน เป็นผู้ควบคุมทีมซึ่งจะเข้าพักที่โรงแรมไทรงามพาเลซ (044-882511) อ.แก้งคร้อ และทำการแข่งขันที่โรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2555

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.