การเลี้ยงไก่ไข่

ให้นักเรียนศึกษาเอกสารการเลี้ยงไก่ไข่จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้นะครับ

ให้นักเรียนคลิกดาวน์โหลดไฟล์จากลิงค์นี้ครับ >>> Egg.pdf

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนพร  แซ่ตั้ง 1. นางสาวเเปรมกมล  มาศขาว
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 72.7 เงิน 36 1. เด็กหญิงประกายพรึก  นาเสน
2. เด็กหญิงมธุรดา  วงศ์พิทักษ์
1. นางนิตยา  สมสอน
2. นางประภาพร  เหนือทอง
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 64.7 ทองแดง 30 1. นางสาวธิดาลักษณ์  ไกรวิเศษ
2. นางสาวสุธาสินี  ศรีมันตะ
1. นางนิตยา  สมสอน
2. นางประภาพร  เหนือทอง
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสุข
2. เด็กชายอาทิตย์  มาลินทา
3. เด็กชายอำพล  สลับศรี
1. นางสาวฌรัณฌา  ชายทวีป
2. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 39.61 เข้าร่วม 48 1. นางสาวคันธรส  โสมเกษตรินทร์
2. นายปฤษฎางค์  สีดี
1. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
2. นายไพรวัล  ดวงตา
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงปลายฝัน  พรมเสน 1. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายจิรภัทร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงยศวดี  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุภาพร  มะนุโย
1. นางสาวภิรพา  สุวรรณเพชร
2. นางเดือนฉาย  พลเยี่ยม
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 53 1. นายกิตติพงศ์  ทองบ่อ
2. นายนพรัตน์  บรรลุศิลป์
3. นายศัตยา  ชื่นตา
4. นายหาญณรงค์  อุปชัย
5. นายอาณุวรรณ  กาลจักร
1. นายนิทัศน์  โสมเกษตรินทร์
2. นายรุ่งปรีดา  มูลสุวรรณ
9 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงธีร์ณัฐกุล  พรมดี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ภักดีโต
3. เด็กหญิงโยธิดา  ศรีชนะ
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
2. นายเอกราช  อาจศัตรู
10 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 52.6 เข้าร่วม 53 1. นางสาวขนิษฐา  ศิลากุล
2. นางสาวประภาวี  พงษ์สถิตย์
3. นางสาวรุ้งประกาย  สมศรี
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
2. นายเอกราช  อาจศัตรู
11 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงเพ็ชรอนงค์   ซำเจริญ 1. นายวุฒิชัย   มีหนองใหญ่
12 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 26 1. เด็กหญิงจิตรลดา   สังเกตกิจ 1. นายวุฒิชัย   มีหนองใหญ่
13 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 13 1. เด็กชายวีระยุทธ  สุเมธีศรีวงศ์ 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
14 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 20 1. เด็กชายธนาพงษ์  พลเยี่ยม 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
15 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 13 1. นายพิทวัส  คงบุญวาส 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
16 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 21 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
17 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 46 1. เด็กชายศรวุธ  ศรีจันทร์ 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
18 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจักรพันธ์  วงษ์ศรีกุล 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
19 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 36 1. เด็กหญิงรุ่งกัลยาณี  วันศุกร์ 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
20 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.3 ทอง 7 1. เด็กชายวีระยุทธ  สุเมธีศรีวงศ์ 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
21 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 26 1. นางสาวสุวนันท์  สมหวัง 1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86.14 ทอง 21 1. เด็กหญิงพิกุล   คำศรี
2. เด็กชายวัฒนศิลป์   การินทร์
3. เด็กหญิงสุปราณี   วงษ์อนันต์
1. นางดอกไม้  แสงพันธุ์
2. นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.17 ทอง 16 1. เด็กหญิงพรพิมล   สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงอัมฤทธิ์ตรา  มาสขาว
3. เด็กหญิงโอปอล   พรมเสน
1. นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์
2. นางสำอาง  บุศยอำคา
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สนิท
2. เด็กหญิงธนพร   เผ่าเพ็ง
1. นายณัฐวุฒิ   ศรีละโคตร
2. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  อินทนาม
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ   ประเสริฐสังข์
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
2. นายศุภเกียรติ   สร่างโศก
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58.6 เข้าร่วม 61 1. นางสาวชุติมา  กองศรีมา
2. นายสมชาย   จากรัมย์
1. นายพิสุทธิ์  เศิกศิริ
2. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 11 1. เด็กชายชัยยะ  อ่างแก้ว
2. เด็กชายพิชิตชัย   สุวรรณเพชร
1. นายธวัฒชัย   รัตนะวัน
2. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง 42 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า   สีกา
2. เด็กหญิงภาวินันท์  ปัญญาทอง
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
29 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 81.5 ทอง 51 1. นายเฉลิมชัย   ถือมั่น 1. นายวุฒิชัย   มีหนองใหญ่
30 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 89 ทอง 20 1. นายอิชดา   ศรีจันทร์ 1. นายวุฒิชัย   มีหนองใหญ่

รายละเอียเพิ่มเติม
esan63.sillapa

รายชื่อนักเรียนและรายละเอียดห้องสอบ Math Contest 2012

….ให้ครูที่นำนักเรียนเข้าสอบตรวจดูรายชื่อนักเรียนและรายละเอียดห้องสอบจากรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  นักเรียนที่สมัครแต่ชื่อ ตกหล่น ให้นำเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ เช่น สมัครทางไปรษณีย์ ให้นำหลักฐานการโอนเงินมาแสดง  ส่วนนักเรียนที่สมัครทางอินเทอร์เนต หรือ Fax รายชื่อมาที่ยังไม่ได้ ชำระค่าสอบ ให้นำมาชำระค่าสอบด้วยนะครับ….โดยติดต่อที่กองอำนวยการสอบหน้าอาคาร 2  ในวันสอบ  อีกทั้งยัง รับสมัครเพิ่มเติมหน้างาน ด้วยนะครับ
…….ในปีนนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้เตรียม กาแฟ โอวันติล ขนมจีน น้ำยาอาเซียน  และส้มตำ ไว้ต้อนรับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วมสอบ  ดังนั้้นขอเชิญร่วมรับประทานอาหารที่ใต้ถุนอาคาร 2 ด้วยครับ  …แบบบุฟเฟต์ บริการตัวเองนะครับ
…….ส่วน  เฉลยคำตอบ (keys)  จะประกาศให้นักเรียนทราบ ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม เวลา 15.00 น. นักเรียนสามารถเข้าไปตรวจคำตอบล่วงหน้าได้เลยนะครับ

>>> รายชื่อนักเรียน ป.5-6  ม.1 – 6 <<<

สมัครไม่ทัน ยังรับหน้างานนะครับ…

MATH CONTEST 2012

…….กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ MATH CONTEST 2012 เพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์์ ในปีการศึกษา 2555 นี้จัดให้มีการแข่งขัน 7 ระดับ ชิงทุนการศึกษาจำนวน 140 รางวัล ระดับละ 20 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท ดังนี้
1) ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6    2) มัธยมศึกษาปีที่ 1   3) มัธยมศึกษาปีที่ 2    4) มัธยมศึกษาปีที่ 3
5) มัธยมศึกษาปีที่ 4           6) มัธยมศึกษาปีที่ 5   7)  มัธยมศึกษาปีที่ 6
……ลำดับที่ 1 ทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ   1,000 บาท
……ลำดับที่ 2 ทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ   800 บาท
……ลำดับที่ 3 ทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ   500 บาท
……ลำดับที่ 4 – 10 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา   200 บาท
……ลำดับที่ 11 – 20 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา   100 บาท
…….สมัครด้วยตนเองที่ ห้อง 325 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม หรือทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางจริยาภรณ์ พรมเสน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 ปณ.กุดชุม ตั้งแต่วันนี้ – 24 มกราคม 2556
…….ค่าสมัครคนละ 40 บาท โดยสอบ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม 086-7208106 (ครูไพรวัล ดวงตา) | แผ่นพับประชาสัมพันธ์ | | หนังสือออกโรงเรียน ||โครงการสอบแข่งขัน| | ประกาศรับสมัคร| |ใบสมัคร | สมัครสอบออนไลน์ | แสดงผลข้อมูล |

ตัวอย่างข้อสอบปี 2554  | ป.5-6 ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | เฉลยคำตอบ |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2553 | ป.3-4 ป.5-6 | ม.1 | ม.2 ม.3 เฉลย |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2552 | ป.3-4 ป.5-6 | ม.1 | ม.2 ม.3 เฉลย |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2551 ระดับ | ป.3-4 ป.5-6 |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2550 ระดับ | ป.3-4 | ป.5-6 |

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62

kcesan62

เหรียญทอง 14 เหรียญ รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญเงิน 13 เหรียญ รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญทองแดง 4 เหรียญ รายละเอียดเพิ่มเติม

ได้เข้าร่วม ทั้งหมด 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร  (รหัสโรงเรียน smpv45z2337  รหัสผ่าน sG3Zs )

ทีมคณิตศาตร์กุดชุมเข้าคารวะขอพรก่อนเดินทางไปแข่งขันที่ชัยภูมิ

100_2142 [650x488]

…….วันนี้ (6 ธ.ค.) เมื่อเวลา 09.09 น. ครูไพรวัล ดวงตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำคุณครูและนักเรียนทีมคณิตศาสตร์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เข้าพบผู้บริหารเพื่อรับพรและโอวาทก่อนเดินทางไปทำการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งโอกาสนี้ จ.ท.ปริวัฒน์ ดาวังปา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ได้ให้โอวาทและมอบ pocket money เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งทีมคณิตศาสตร์ประกอบด้วย 3 ทีม ได้แก่
ทีม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น
นายปฤษฎางค์ สีดี ม.3/8
นายณัฐกร ศิริภักดิ์ ม.3/8
ทีม โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
ด.ญ.มัณฑนา ศรีสุข ม.1/6
ด.ช.อาทิตย์ มาลินทา ม.1/6
ด.ช.อำพล สลับศรี ม.1/6
ทีม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย
นายเพชรรุ่ง ศรีวะรมย์ ม.6/6
นายเจตดิลก สว่างศรี ม.6/7
…….โดยมีคุณครูไพรวัล ดวงตา, คุณครูฌรัณฌา ชายทวีป และคุณครูสุภาภรณ์ สีมาวัน เป็นผู้ควบคุมทีมซึ่งจะเข้าพักที่โรงแรมไทรงามพาเลซ (044-882511) อ.แก้งคร้อ และทำการแข่งขันที่โรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2555

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม

04
…….เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม นำโดย ผอ.ไตรสรณ์  สุวพงษ์ นำคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร การกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การถวายพระพรชัยมงคล และการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม ร่วมกับ

ประชาชนชาวกุดชุม ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

100_2133 [650x488]

…….เมื่อเวลา 07.30 น.วันนี้ (5ธ.ค.) ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กว่า 500 คนร่วมกันทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555  ในช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 86 รูป ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม  ส่วนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม นำโดย คุณครูไพรวัล ดวงตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนนำคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ที่อยู่ในเขตเทศบาลกุดชุมพัฒนาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย …ชมภาพกิจกรรมได้เลยครับ

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 2555

100_2116 [650x488]

…….โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จัดพิธีวันพ่อแห่งชาติและกิจกรรมวันชาติไทย เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อันมีพิธีลงนามถวายพระพรบริเวณหน้าอาคาร 1 ห้องงายบริหารทั่วไปในช่วงเช้า จากนั้นจึงมีการถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ของนักเรียนและคณะคุณครู ประธานในพิธี คือ ผอ.ไตรสรณ์ สุวงพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กล่าวบทสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับชาติไทยเนื่องในวันชาติไทย ดูภาพกิจกรรมบางส่วนจากด้านล่างนี้ครับ

ความลุ่มหลงใหลในสื่ออนันตภาค (Media Convergence)

…….สื่ออนันตภาค หรือ Media Convergence เป็นปรากฏการณ์ล้ำยุค (Phenomenon) ที่เกี่ยวข้องกันของพัฒนาการด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายโทรคมนาคม ผู้สร้างเนื้อหาสาระหรือข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ดิจิทัล ภาพยนตร์ ดนตรี เกม และรวมทั้งซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิงต่างๆ สื่ออนันตภาคเป็นการรวมกันของ 1) การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 2) การสื่อสาร และ 3) เนื้อหาสาระ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า “3Cs” ซึ่งประกอบด้วย 1) Computing, 2) Communication, and 3) Content เข้าด้วยกัน

สื่ออนันตภาคเป็นนามธรรม หมายถึง การเปลี่ยนสภาพของเนื้อหาสาระที่อยู่ในสื่อหนึ่งไปสู่สื่ออื่นๆ ได้หลายรูปแบบ หรือได้อย่างหลายภาคโดยไม่จำกัด เช่น ข่าวในหนังสือพิมพ์รายวัน อาจจะไปอยู่ในเว็บข่าวออนไลน์ที่มีเนื้อหาสาระเดียวกันหรือเหมือนกันกับที่ปรากฏบนหนังสือพิมพ์รายวัน ในขณะเดียวกันอาจจะส่งไปอยู่ใน mail box ในรูป e-mail หรือข่าวบนโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ดิจิทัล หรือผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย เป็นต้น

…….สื่ออนันตภาค เกิดขึ้นในสองระดับ ระดับแรกได้แก่ ระดับการสร้างเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้เนื้อหาอยู่ในรูปแบบของ “ดิจิทัล” ระดับที่สองเป็นระดับการสร้างเป็นธุรกิจเพื่อการส่งเนื้อหาสาระนั้นผ่านสื่อทันสมัยให้ถึงผู้รับหรือผู้บริโภคในรูปแบบที่ล้ำยุค เร้าใจ โดยเน้นเพื่อสนองความต้องการ ตามที่ผู้บริโภคเรียกหา หรือใช้คำว่า On-demand Content ผ่านสื่อหรือตัวกลางใหม่ (New Media) ซึ่งเป็นสื่อที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น ผ่านทางเว็บออนไลน์ มือถือ หรือเป็น App ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (Tablets)

…….เมื่อมีการทำธุรกิจขายเนื้อหาสาระหรือ Content เกิดขึ้น ผู้สร้างเนื้อหารายต่าง ๆ จึงพยายามสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยการแข่งขันกันปรุงแต่งเนื้อหาผ่านสื่อต่างๆ ให้ล้ำยุค เร้าใจ ชวนให้ลุ่มหลง และยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อบริโภค เนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อทันสมัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น เกมออนไลน์ และเกมที่ขายสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส คลิปวีดิทัศน์โฆษณาในที่สาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะหรือในศูนย์การค้า บริการภาพ-ข่าว เสียงเพลง ดนตรีหรือเสียงเรียกเข้าและเสียงรอสายบนโทรศัพท์มือถือ ภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์ที่ถูกเปลี่ยนมาให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถรับชมได้แบบออนไลน์ หรือ Download มาดูในอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น Read the rest of this entry

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.